Hallitus: Työsuojeluviranomaiselle laajemmat tiedonsaantioikeudet

Aluehallintovirastot löytävät ongelmayritykset aiempaa helpommin, jos eduskunta hyväksyy Suomen hallituksen esittämät lakimuutokset.

Hallituksen esitys lisää viranomaisten mahdollisuuksia puuttua työpaikkojen työsuojeluongelmiin ja harmaaseen talouteen. Lakimuutokset parantaisivat esimerkiksi työsuojeluviranomaisten oikeutta luovuttaa salassa pidettävää tietoa toisille viranomaisille ja vastaanottaa sellaisia.

Suomessa työsuojeluviranomaisena toimivat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. Jokainen viidestä aluehallintovirastosta huolehtii omansa alueensa asioista. Nykyinen lainsäädäntö estää aluehallintovirastoja vaihtamasta työsuojeluvalvonnassa salassa pidettäviä tietoja keskenään, vaikka tutkittava yritys toimisi useamman aluehallintoviraston alueella ja tietojen arvioitaisiin olevan välttämättömiä työsuojelutyössä. Lakeihin esitetyt muutokset sallisivat vapaamman tiedonvaihdon eri aluehallintovirastojen välillä.

Muutoksia esitetään kolmeen eri lakiin. Näitä ovat laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä yrittäjän eläkelaki. Lakimuutoksia käsiteltiin sosiaali- ja terveysministerin Pirkko Mattilan (ps.) ensimmäisessä ministeri-infossa 2. syyskuuta.

Helpottaa työsuojelutarkastusten kohdistamista

Uudistus antaisi muille viranomaisille nykyistä vapaammat oikeudet kertoa työsuojeluviranomaiselle, jos jokin yritys on jättänyt lakisääteisiä velvoitteitaan hoitamatta. Tällaisia velvoitteita ovat esimerkiksi tapaturmavakuutuksen ottaminen sekä työeläkemaksuista ja työntekijöiden verojen ennakonpidätyksestä huolehtiminen. Nykyinen lainsäädäntö ei salli työsuojeluviranomaisen pyytää näitä tietoja vain ideoidakseen, mitä yritystä sen kannattaisi ryhtyä tutkimaan.

Vastaavasti uudistus antaisi työsuojeluviranomaiselle mahdollisuuden luovuttaa itse keräämiään tietoja muille viranomaisille.

– Tämä tietysti helpottaa olennaisen löytämistä ja sen valitsemista, mihin valvontakohteisiin viranomaistoimintaa kannattaa kohdistaa, jottei kaikilla 250 000 suomalaisella työpaikalla tarvitse käydä, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston päällikkö, ylijohtaja Leo Suomaa.

Myös tilaajavastuulain tavoitteet toteutuisivat paremmin, kun työsuojeluviranomainen voisi esimerkiksi yhden yrityksen suurista veroveloista kuullessaan ryhtyä tutkimaan myös tämän asiakasyrityksiä. Esityksen perusteissa arvioidaan, että laajemmat tiedonsaantioikeudet muilta viranomaisilta voisivat parantaa myös työsuojelutarkastusten laatua.

Lakiesityksen lähetekeskustelu pidettiin eduskunnassa 6. syyskuuta. Esitys on paraikaa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsittelyssä. Lainmuutos aiotaan saattaa voimaan vuoden 2017 aikana.