17 prosenttia julkisen sektorin työntekijöistä jatkaa töissä eläkeiän jälkeenkin

Eläkkeellä töitä tekevien eläke on kuitenkin usein muita suurempi.

KEVAn selvityksen mukaan noin 17 prosenttia alle 68-vuotiaista vanhuuseläkkeellä olevista julkisen sektorin työntekijöistä tekee yhä palkkatöitä eläkeiän ylittymisestä huolimatta. Tilanne on yleisempi julkisella kuin yksityisellä sektorilla, sillä Tilastokeskuksen mukaan kaikista 65–74-vuotiaista työllisten osuus on 11 prosenttia.

KEVAn mukaan ansiotyön tekeminen vielä eläkkeellä on julkisen sektorin ammattialoista yleisintä lääkärien keskuudessa sekä hoito-, sosiaali- ja opetusaloilla.

Keskeisin syy työnteon jatkamiseen eläkkeellä ei vaikuta olevan työntekijöiden eläkkeen pienuus, sillä työssä olevien julkisen sektorin eläkeläisten eläkkeet ovat KEVAn selvityksen mukaan keskimäärin viidenneksen suurempia kuin niiden, jotka eivät ole jatkaneet työntekoa. KEVAn selvityksessä arvellaankin, että eläkkeellä työskentelevillä on muita paremmat mahdollisuudet jatkaa työtään myös osa-aikaisesti tai satunnaisesti.

Yleisintä vanhuuseläkkeellä työskentely on sotilaseläkkeellä olevien keskuudessa, joista useampi kuin joka kolmas on jatkanut töissä eläkkeelle siirtymisestään huolimatta. Tämän arvellaan johtuvan ennen kaikkea sotilaiden muita varhaisemmasta eläkeiästä, joka on monilla vain 55–60 vuotta. Sotilaseläkkeellä olevat pois lukien työntekoa jatkoi kunta-alalta eläkkeelle jääneistä 14 prosenttia ja valtiolta eläkkeelle jääneistä 18 prosenttia.

Vanhuuseläkkeellä työskentely julkisella sektorilla on yleistynyt vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen, mutta erityisesti sotilaseläkeläisten kohdalla. Muiden ryhmien osalta muutokset vuoden 2008 jälkeen ovat olleet pieniä.

Eläkkeen aikana tehty työ ei ole pääasiassa järin runsasta. Kunta-alalta eläkkeelle jääneistä työssä käyvistä noin kolmanneksella koko vuoden ansiotulot jäivät enintään 2500 euroon (noin 210 euroa/kk) ja runsaalla puolellakin enintään 7500 euroon (noin 620 euroa/kk). Jos sotilaseläkkeellä olevia ei oteta huomioon, sekä kunnista että valtiolta eläkkeelle jääneiden työntekijöiden keskimääräiset ansiotulot vuodessa ovat noin 11 000 euroa.

Kevan tilastoselvityksessä tarkasteltiin alle 68-vuotiaiden julkiselta sektorilta vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työntekoa vuosina 2005–2014.