Kesä tulee – hallitse kuumatyön riskit

Helle ja työskentely kuumassa kuormittavat elimistöä monin tavoin. Toimintakyky heikentyy ja tapaturmien riski kasvaa. Polttava auringonpaiste vaurioittaa ihoa ja altistaa ihosyöville. Fyysinen kuormitus ulkotöissä tai kosteissa ja kuumissa sisätiloissa lisää lämpösairauksien vaaraa.

Jos työpaikan ilman lämpötila ilmastoinnista huolimatta ylittää 28 astetta, on työtä tauotettava ja siirryttävä välillä viileämpään tilaan tai muulla tavoin huolehdittava viilentymisestä, esimerkiksi viileällä suihkulla. Iho on suojattava auringonpaisteelta.

Lämpöolosuhteista säädetään työturvallisuuslain 39 §:ssä. Pykälän mukaan työnantajan on rajoitettava työntekijän altistuminen turvallisuutta tai terveyttä haittaaville tai vaarantaville fysikaalisille tekijöille niin vähäiseksi, ettei niistä aiheutuisi haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle.

Fysikaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi lämpötila, kosteus, veto, melu, paine, tärinä ja säteily,
altistuminen kuumuudelle, kylmyydelle, vedolle tai lämpösäteilylle voi johtua tuotantomenetelmistä, työn luonteesta, koneista ja laitteista sekä työympäristöstä.

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) 12 § edellyttää, ettsun-157522ä työhuoneen ikkunoiden ja lasiseinien tulee olla työn luonne huomioon ottaen
sellaisesta materiaalista tai siten suojattu, että työntekijä välttyy työssään terveydelle haitalliselta auringon aiheuttamalta lämpökuormitukselta.

Altistamisen vähentämistoimenpiteet vaihtelevat sen mukaan, mille tekijälle altistutaan ja
millainen työnluonne on.

Kuten muidenkin työhygienisten tekijöiden kohdalla, altistuksen syntyminen tulee pyrkiä
estämään. Ellei yleisillä teknisillä menetelmillä saavuteta riittävää tulosta, altistumisaikaa voidaan vähentää tauotuksella tai työtehtäviä vaihtelemalla. Lisäksi altistuksen haitallisia seurauksia voi pyrkiä vähentämään käyttämällä henkilönsuojaimia.

Kevyissä ja keskiraskaissa, pakkotahtisissa töissä helteellä saisi työskennellä yhtä mittaa korkeintaan 50 minuuttia alle 33 asteen lämpötilassa ja korkeintaan 45 minuuttia yli 33 asteen lämpötilassa.

Työn tauotusta on syytä muuttaa lämpöolojen mukaan ja elimistön neste- ja suolatasapainosta on huolehdittava. Helteisen työpäivän jälkeen elimistön on annettava palautua kunnolla ja panostettava hyvään yöuneen.

URPO HYTTINEN
TYÖYMPÄRISTÖTOIMITSIJA

Lue lisää;
http://www.tyosuojelu.fi
Työterveyslaitos: Kuumatyö
Tietokortti: Kuumassa työskentely