Kesäkuun neuvottelutulokset: Kunta-ala, Avainta ja valtio

Kesäkuun lopussa saavutettiin neuvottelutulokset kunta-alan, Avaintan ja valtion työllisyys- ja kasvusopimuksen palkoista. Neuvottelutulokset noudattavat työmarkkinakeskusjärjestöjen 15.6.2015 sopimaa pöytäkirjaa työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisusta. Kunta-alan neuvottelutulokset koskevat jaksoa 1.1.2016–31.1.2017, valtion ja Avaintan 1.2.2016–31.1.2017.

Kunta-alan neuvottelutulokset

KVTES

Kunta-alan suurimman sopimuksen KVTES:n mukaisia palkkoja korotetaan vuoden 2016 helmikuun alusta 16 eurolla kuukaudessa aina 3 404,26 euron tehtäväkohtaisiin palkkoihin saakka.  Sitä korkeammissa palkoissa korotus on 0,47 prosenttia.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin työaika on täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää korotetaan 1.2.2016 lukien 0,47 prosentilla, ja palkkausluvun 3 §:n mukainen vähimmäispalkka on 1.2.2016 lähtien 1569,57 euroa. Palkkahinnoitteluliitteiden 1-8 peruspalkkoja korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Perhepäivähoitajaliitteen (liite 12) hoitopaikkojen hinnat korottuvat neljä euroa, jos hoitopaikka on varattu keskimäärin yli viideksi tunniksi päivässä. Jos hoitopaikka on varattu enintään viideksi tunniksi päivässä, hinnat korottuvat keskimäärin kaksi euroa. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset korotetaan 0,47 % ja pyöristetään seuraavaan ylempään euromäärään.

Sopimusalalla sovittiin eräiden työryhmien jatkotyöskentelystä. Palkkahinnoittelutyöryhmä uudistaa ja kehittää palkkahinnoitteluliitteitä. Yleinen työaikatyöryhmä arvioi ja kehittää työaikajärjestelmiä ja työaikaan liittyviä määräyksiä. Sopijaosapuolet ovat myös sopineet pääsopimuksen tarkastelun jatkamisesta 15.12.2015 mennessä.

Teknisen henkilöstön sopimus (TS)

Kunnallisen teknisen henkilöstö virka- ja työehtosopimuksen (TS) korotukset ovat seuraavat:

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.2.2016 lukien 0,47 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on 31.1.2016 vähintään 3 404,26 euroa. Jos tehtäväkohtainen palkka alittaa tämän summan, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 16,00 eurolla kuukaudessa.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin työaika on täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan tässä virka- ja työehtosopimuksessa eri ajankohtana kuin KVTES – soveltamisalalla. Tämä johtuu eriytyvistä lisärakenteista. Teknisen sopimuksen soveltamisalalla harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1.12.2016 lukien 0,47 prosentilla.

TUNTI- TES

Kunnallisen tuntipalkkaisen työehtosopimuksen henkilöstön TTES) perustuntipalkkoja korotetaan 1.1.2016 seuraavasti:

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 0,64 prosenttia. Uudet tavoiteansiot ovat 1.1.2016 alkaen:

NT-06-taulukko2_webVuoden 2015 I–V vuosineljänneksien perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 0,72 prosenttia. Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Pääluottamusmiehelle maksetaan 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta henkilökohtaista lisää 0,43–1,28 €/tunti. Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,42 €/tunti.

Kunta-alan sopimusratkaisusta valmistuu yksityiskohtaisempi yleiskirje alkusyksystä. Kunta-alan sopimusten kustannusvaikutus 13 kuukauden sopimusjaksolla on keskimäärin 0,59 prosenttia.

Neuvottelutulokset syntyivät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS), tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) sekä kunnallisten lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) muuttamisesta.

Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittu sekalinjainen palkankorotusmalli antaa suhteessa isommat korotukset pienipalkkaisille, joita JHL:n jäsenistön enemmistö on.

Avaintan neuvottelutulos

AVAINTES:issa työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 15.3.2016 alkaen yleiskorotuksella, joka on suuruudeltaan 16 euroa, kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia. Korotus on prosentuaalinen, jos työntekijän henkilökohtainen peruspalkka on vähintään 3 720,93 euroa kuukaudessa. Osa-aikatyössä henkilökohtaisen peruspalkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin työaika on täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Muut 15.3.2016 voimaan tulevat korotukset ovat palkkaryhmittelyliitteen vähimmäisperuspalkat, joita korotetaan 16 eurolla, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset, joita korotetaan yhdellä eurolla, sekä hälytysraha, jota korotetaan 0,43 prosentilla. AVAINTES:n Liitteen 1 2 §:n 1 momentin mukainen vähimmäisperuspalkka on 1558,92 euroa 15.3.2016 lukien.

Niiden Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöjen työntekijöiden, joiden palkkaus määräytyy kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen määräysten mukaan, palkkoja tarkistetaan, jotta vuoden 2016 palkankorotukset astuvat voimaan 1.2.2016 lukien tai sen jälkeen alkavan palkanmaksun alusta.

1.2.2016 toteutettavan yleiskorotuksen vaikutus keskituntiansioihin tapahtuu siten, että vuoden 2015 I-IV vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 0,66 prosenttia ja vuoden 2016 I vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 0,22 prosenttia.

Korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta lukien kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Valtion neuvottelutulos

Valtion virastojen palkkausjärjestelmien vaativuustasojen tehtäväkohtaisia tai vastaavia palkkoja korotetaan 1.2.2016 alkaen yleiskorotuksella, joka on suuruudeltaan 13 euroa, kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia. Korotus on prosentuaalinen, jos vaativuustason tehtäväkohtainen palkka on vähintään noin 3023 euroa kuukaudessa. 13 euron euromääräinen korotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin nostaa kokonaispalkkoja keskimäärin 16 eurolla.

Euromääräisinä kokonaispalkkoina määräytyviä palkkoja korotetaan 16 eurolla, kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia. Myös luottamusmiespalkkioita ja työsuojeluvaltuutetun palkkioita korotetaan 0,43 prosenttia. Lisäksi korotetaan sellaisia euromääräisiä lisiä, joita on sopimusten mukaan tai vakiintuneesti aiemminkin korotettu yleiskorotuksella.