Työtapaturmien määrä laski 2014

Työtapaturmien lukumäärä ja taajuus laskivat vuonna 2014. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton mukaan vuonna 2014 Suomessa lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvat­tiin 122 902 työtapaturmaa, joista 116 331 palkansaajille ja 6572 yrittäjille. Kokonaismäärä on 5,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013 ja 8,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012.

Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä laski vuoteen 2013 verrattuna 2,8 prosenttia. Palkansaajien työmatkatapaturmien lukumäärä laski vielä selvemmin. Laskua oli edellisvuoteen verrattuna 18,7 prosenttia. Palkansaajille vuonna 2014 sattuneista korvatuista työtapatur­mista 98 743 tapahtui työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa ja 17 587 kodin ja työpaikan välisellä matkalla.

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus
Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus

Työmatkatapaturmien määrän laskua selittävät erityisesti vuo­den 2014 liikkumisen kannalta helpommat keliolosuhteet. Toisaalta myös työpaikkojen työturvallisuustyössä on alettu kiinnittää enemmän huomiota työmatkatapaturmien torjun­taan.

Työmatkatapaturmia sattuu erityisesti marras-maaliskuussa, liukkaiden kelien aikaan. Työmatkatapaturmista suurin osa tapahtuu jalankulkijoille. Vuonna 2014 kaikista palkansaajille korvatuista työmatkatapaturmista sattui 51,3 prosenttia jalankulkijoille, 25,8 prosenttia polkupyöräilijöille ja 17,6 prosenttia henkilöautolla liik­kuville.

Katso TVL:n tilastojulkaisu kokonaisuudessaan tästä

Kunnat turvallisiksi -hanke jatkuu

Työturvallisuuskeskuksen Kunnat turvallisiksi -hankkeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuusjohtamisen arvostusta kunta-alan työpaikoilla. Lähtökohtana on nolla tapaturmaa -ajattelu, jossa kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa ja työstä pitää päästä joka päivä terveenä kotiin.

Vuonna 2014 kuntasektorin palkansaajille sattui 19744 työpaikkatapaturmaa. Työpaikkatapaturmien määrä laski edellisvuodesta 4 prosenttia. Pidemmällä aikavälillä kuntasektorin palkansaajien työpaikkatapaturmien määrä on ollut kasvussa, mutta viimeisen viiden vuoden aikana lukumäärä on pysynyt noin 20 000 työ­paikkatapaturman tasolla.

Myös kunta-alan työpaikkatapaturmien taajuus (tapaturmien kpl /milj.työtuntia) laski. Taajuus oli 22,9 vuonna 2014, kun edellisvuonna taajuus oli 24,2. Kunta-alan työtunnit lisääntyivät 2,2 prosenttia vuodesta 2013.

Terveydenhuollon ja sosiaalialan kehitys huolestuttava

Vuosina 2005–2014, ter­veydenhuollon ja sosiaalialan ammattiryhmässä sattunei­den työpaikkatapaturmien osuus on selvästi kasvanut 37,9 prosentista 47,6 prosenttiin. Lisäystä on ollut erityisesti terveyden- ja sairaanhoidon ammattilaisten työpaikkatapaturmissa 20,4 prosentista 28,7 prosenttiin.

Terveydenhuollon ja sosiaalialan tapaturmat.
Terveydenhuollon ja sosiaalialan tapaturmat 2005-2014

Vuonna 2014 kunta-alan työpaikkatapaturmista 41 prosenttia oli liikkumistapaturmia, 16 prosenttia liittyi esineiden käsittelemiseen ja 14 prosenttia taakan käsivoimin siirtämiseen. Riskialtein ammattiryhmä on maatalouslomittajat.

Valtion organisaatioiden työtapaturmat

Budjettivaltion tapaturmissa on tapahtunut myönteistä kehitystä vuodesta 2011. Ilmoitettujen tapaturmien- ja ammattitautien määrä on laskenut lähes kuudellasadalla vuoteen 2014 verrattuna. Samalla myös tapaturmataajuus on laskenut vuodesta 2012 (5,46) vuoteen 2014 (4,90).

Valtion organisaatioiden työtapaturmat
Valtion organisaatioiden työtapaturmat

Oppilaat vaarassa

Ammattioppilaitosten oppilaille sattui vuonna 2014 yhteensä 2226 työpaik­katapaturmaa. Vuonna 2013 sattui noin 60 vahinkoa, joista aiheutui yli kuukauden työkyvyttömyys. Vakavimpien ammattioppilaitosten oppilaiden työpaikkatapaturmien osalta työsuorituksena korostuu koneen tai siirtovälineen käyttäminen tai kulkuvä­lineen ohjaaminen.

Ammattioppilaitosten opettajien rooli turvallisuusviestinnässä on erityisen tärkeä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opittuja turvallisuusasenteita tai pahimmillaan jopa riskinoton kulttuuria on vaikeampaa muuttaa myöhem­min.

Ammattioppilaitosten oppilaiden on hyvä ymmärtää, että todennäköisyys joutua työuran aikana vakavaan työtapaturmaan on huomattavan suuri, jos työtä ei toteuteta parhaiden nykyisten ammattimaisten käytäntöjen mu­kaan.

Tapaturma -ja ammattitautilaki uudistuu 2016

Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki. Laissa on yhdistetty kolmen voimassa olevan lain säännökset: tapaturmavakuutuslaki, ammattitautilaki ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettu laki.

Edellä mainittuja sovelletaan edelleen kaikkiin niihin työtapaturmiin ja ammattitauteihin, joiden sattumis- tai ilmenemisaika on 31.12.2015 tai sitä aikaisemmin. Uutta lakia sovelletaan kuitenkin näiden vahinkotapahtumien korvauskäsittelyyn ja muutoksenhakuun.

Lakimuutokset otetaan esille liiton koulutusohjelmissa 2016 aikana.

Työturvallisuuskeskuksen Turvallisuus hallintaan -oppimisverkoston aineistot

TVL.fi: Tietoa uudesta työtapaturma -ja ammattitautilaista

Aktiivi: Uusi täsmällisempi työtapaturmalaki

Aktiivi: Työsuojeluvalvonnasta on hyötyä