Kommunanställda känner arbetsglädje

Majoriteten av de anställda i kommunsektorn och inom kyrkan trivs i sitt arbete och ser det som meningsfullt. Smolket i glädjebägaren är att stressen och den psykiska belastningen ökat, speciellt bland kommunalt anställda.

Fyra av fem anställda i kommunsektorn och inom den evangelisk-lutherska kyrkan bedömer sig fysiska och mentala arbetsförmåga som bra eller utmärkt. En lika stor andel upplever arbetsglädje och rekommenderar också sin arbetsplats. Entusiasmen och glädjen över arbetet har ökat i alla åldersgrupper, visar en utredning av pensionsbolaget Keva.

I undersökningen intervjuades 2 025 löntagare per telefon våren 2016. Av respondenterna var 1 515 kommunalt anställda och 510 kyrkligt anställda. Föregående undersökning om arbetsförhållandena och arbetshälsan i kommunsektorn och inom kyrkan gjordes 2014.

God förändringsberedskap

Kommunerna och församlingarna har genomgått omfattande förändringar i strukturer och verksamhetssätt under de senaste tio åren. Personalens arbetsförhållanden och välmående är i nyckelposition då det gäller att klara av nya utmaningar.

Enkäten tyder på att förändringsförmågan inom de berörda sektorerna är god. Fyra av fem anställda i den offentliga sektorn bedömer att de egna resurserna för att bemöta ändringar är goda och tre av fyra kommer själv med idéer och tankar för att utveckla arbetet. Av kommunalt anställda anser drygt 60 procent att verksamhetssätten på den egna arbetsplatsen utvecklas och att arbetsgivaren uppmuntrar till kompetensutveckling. För kyrkans del var siffrorna likartade eller till och med högre.

Upplevelsen av brådska har inte inverkat direkt på bedömningen av personalstyrkans tillräcklighet.

Drygt 40 procent av såväl kyrkligt som kommunalt anställda anser att välbefinnandet i arbetet utvecklats i positiv riktning i den egna arbetsgemenskapen. Ändå anser 22 procent av arbetstagarna i kommunsektorn och 17 procent av de kyrkligt anställda att utvecklingen varit negativ.

Speciellt en del av dem som jobbar med hälsovård var oroade över välbefinnandet i arbetet i den egna arbetsgemenskapen. Viljan att rekommendera den egna arbetsplatsen för andra har också minskat med 7 procentenheter inom vårdsektorn och med 10 procentenheter inom socialsektorn jämfört med år 2014.

Brådskan har ökat

Den psykiska belastningen är ett allt större gissel på kommunala arbetsplatser. Jämfört med enkäten från 2014 har den psykiska belastningen ökat inom alla andra yrkesgrupper än dem som hör till tekniska sektorn. Störst är belastningen i hälsovårdsbranschen (71 procent), men den förekommer också inom bildningssektorn (68 procent) och inom socialsektorn (63 procent).

Brådskan har ökat jämsides med den psykiska belastningen. Påståendet ”Jag har tillräckligt med tid för att få jobbet gjort” besvarades negativt av 38 procent av de anställda i kommunsektorn och av 20 procent av kyrkans anställda. Upplevelsen av brådska har ändå inte inverkat direkt på bedömningen av personalstyrkans tillräcklighet. Trots att brådskan ökat, har svaren på påståendet ”Det finns tillräckligt med arbetstagare på min arbetsplats” hållits på samma nivå som 2008.

Den fysiska arbetsförmågan hade starkt samband med arbetstagarens ålder i både kommunsektorn och inom kyrkan. Av kommunalt anställda i åldern 18-29 år ansåg 59 procent att deras arbetsförmåga var god eller utmärkt. Bland dem som fyllt 55 år var endast 32 procent av samma åsikt.

De som jobbade inom bildningsområdet samt med kontorsarbete och förvaltning upplevde sig ha en bättre fysisk arbetsförmåga än arbetstagare inom andra yrkesområden. Arbetstagare inom tekniska sektorn upplevde sin fysiska arbetsförmåga som något sämre än övriga respondenter.

Två av tre nöjda med chefen

Chefsarbetet har traditionellt medfört utmaningar i kommunerna och inom kyrkan. Två av tre respondenter är ändå nöjda med det sätt på vilket chefen utövar sitt ledarskap. En motsvarande andel bedömer att chefen är opartisk och rättvis.

Ledarskapet ses som mest rättvist inom bildningssektorn och minst rättvist inom hälsovårdssektorn. Generellt har upplevelserna av att chefen agerar orättvist ökat något i kommunsektorn. Bland kyrkligt anställda uppfattades cheferna som mer rättvisa nu än tidigare. Äldre arbetstagare tenderade att vara mer missnöjda med chefernas agerande än yngre kolleger.

Utvecklingssamtal förs fortfarande rätt regelbundet både på kyrkliga och kommunala arbetsplatser. Det är ändå värt att notera att en femtedel hade en negativ uppfattning om chefens verksamhet. Var fjärde kommunalt anställd upplever att chefen inte ger tillräcklig respons på hur man lyckats i arbetet.

Två av tre arbetstagare i kommunsektorn och hela fyra av fem inom kyrkan bedömer att de har möjligheter att inverka på sitt arbete. De anställda inom bildningssektorn upplevde oftare än övriga arbetstagare att de har möjlighet att påverka det egna arbetet. Av männen ansåg 84 procent att de hade tillräckliga möjligheter att inverka på sitt arbete medan motsvarande andel bland kvinnorna inom bildningssektorn var 71 procent.

I hälsovårdsbranschen ansåg endast drygt varannan att hen har tillräckliga möjligheter att påverka sitt arbete.

Mest våld inom vården

En bra och säker arbetsmiljö hjälper personalen att hålla arbetet under kontroll. En betydande majoritet av de anställda upplever att arbetsmiljön möjliggör smidigt och tryggt arbete. De anställda litar på sina arbetskamrater och atmosfären på arbetsplatserna upplevs i regel som god.

I kommunsektorn har nästan en tredjedel av de anställda upplevt våld eller risk för våld från en kund under det pågående året, var femte flera gånger. Inom kyrkan var antalet som upplevt våld eller våldshot betydligt lägre, en av tio respondenter. Vanligast var våldsamt bemötande från kunder i hälsovårdsbranschen.

Osakligt bemötande eller mobbning inom arbetsgemenskapen var också vanligast inom vården, där 35 procent hade erfarenhet av det. Generellt hade omkring var fjärde anställd inom kommunsektorn och kyrkan upplevt osakligt bemötande på arbetsplatsen under det pågående året.

kevas-undersokning-om-arbetshalsa
Artikeln har uppdaterats med grafik 9.12.2016 kl. 11.31.