23.6.2021

JHL:n jäsenille myönteinen päätös Helsingin käräjäoikeudesta: Vr Eläkesäätiön korvattava aiemmin sovittu lisäeläke-etu sekä oikeudenkäyntikulut

VR:n kaukoliikennejuna

Helsingin käräjäoikeus on ratkaissut Vr Eläkesäätiötä koskevan riidan JHL:n jäsenten kannalta myönteisesti. He ovat oikeutettuja vuonna 1994 solmitun yhtiöittämissopimuksen mukaisiin lisäeläke-etuihin. Niinpä heidän kokonaiseläkkeensä on 60 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta heidän elämänsä loppuun asti.

Riidassa olivat vastakkain VR-Yhtymä Oy (vastaaja) ja yhtymän 41 JHL:läistä työntekijää (kantajat), jotka olivat jääneet eläkkeelle 1.1.2017 jälkeen.

Henkilöstöjärjestöt ja VR (Valtion rautatiet) sopivat VR:n yhtiöittämisen yhteydessä vuonna 1995 työntekijöille maksettavasta lisäeläkkeestä, joka vastaa 60 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Sopimuksella turvattiin eläke-etuus niille työntekijöille, jotka olivat VR:n palveluksessa olivat ennen sen yhtiöittämistä.

Vuoden 2017 alussa Vr Eläkesäätiö muutti omia sääntöjä, jonka seurauksena sen jälkeen eläkkeelle siirtyvien eläke-etuudet heikkenivät. Käräjäoikeudelle jättämässään kanteessa kantajat vaativat, että lisäeläke-etuus säilyy ja VR-Yhtymä maksaa sitä heille heidän elämänsä loppuun asti.

VR-Yhtymä kiisti vaatimukset

VR-Yhtymä kiisti kantajien vaatimukset ja vaati niiden hylkäämistä. Yhtiön mukaan eläkesäätiön sääntöjä oli muutettu useaan otteeseen aiemminkin, ja aina säätiön omien sääntöjen ja eläkesäätiölain mukaisesti.

VR-Yhtymän mielestä kantajat olivat menettäneet oikeuden vaatimustensa esittämiseen, koska Vr Eläkesäätiön sääntömuutos oli tullut voimaan jo vuoden 2017 alussa, ja he olivat esittäneet vaatimuksensa vasta keväällä 2019.

Hylkäämisvaatimuksen lisäksi yhtiö vaati kantajia korvaamaan yhteisvastuullisesti sen oikeudenkäyntikulut, noin 58 000 euroa.

VR-Yhtymä vaati kantajia maksamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut, 58 000 euroa.

Ratkaisussaan käräjäoikeus asettui eläkkeelle jääneiden työntekijöiden puolelle. Lisäksi tuomioistuin määräsi yhtiön maksamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa, noin 23 000 euroa.

Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt muistuttaa, että Vr Eläkesäätiö on perustettu yhtiöittämishetkellä turvaamaan erityisen eläkeiän piirissä olevien eläke-etuus.

– Eläke-etuus on aikoinaan turvattu sopimuksella. Pitäisin hyvänä ja vastuullisena ratkaisuna, että palataan vanhaan käytäntöön ja VR-Yhtymä kunnioittaisi ratkaisua kaikkien sopimuksen piirissä olevien osalta, hän sanoo.

Lisäeläke-etuus voimaan 1995

Lisäeläkettä koskeva erimielisyys kytkeytyy Valtionrautateiden yhtiöittämisen ja Vr Eläkesäätiön perustamisen lisäksi vuoden 2017 eläkeuudistukseen.

Ennen eläkelain muutosta yhtiön palveluksesta eläkkeelle jääneisiin sovellettiin Vr Eläkesäätiön perustamisen yhteydessä sovittuja periaatteita. Eläkesäätiö perustettiin 1995, jolloin Valtionrautatiet yhtiöitettiin. Samalla säätiö otti vastatakseen VR-konsernin tytäryhtiöiden työntekijöiden eläketurvasta.

VR:n ja henkilöstöjärjestöjen väliseen sopimukseen sisältyi kirjauksia lakisääteistä eläketurvaa täydentävästä lisäeläkkeestä, joka tarkoitti lakisääteistä eläkeikää alempaa eläkeikää ja edullisempaa eläkekarttuma. Kantajien ja henkilöstöjärjestöjen mielestä nämä yhdessä sovitut lisäeläke-edut ovat verrattavissa työsuhteen ehtoihin, joita työnantajan tulee noudattaa.

Varhennusvähennys sotki pakkaa

Oikeusjutun kantajat toimivat ammateissa, joissa eläkeiäksi oli sovittu 58 vuotta ja eläkekarttumaksi 60 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta.

Ennen 1.1.2017 eläkkeelle jääneiden lakisääteisen eläketurvan ja lisäeläke-etuuksien yhteensovitus sujui ongelmitta. Uuden eläkelain voimaan tullessa Vr Eläkesäätiö muutti omia sääntöjään, jonka takia 1.1.2017 jälkeen eläkkeelle jääneiden lakisääteinen eläke otetaan huomioon laskennassa varhentamattomana eli määrältään todellista suurempana.

Loppueläke uhkasi jäädä varhennusvähennyksen verran alle sovitun eläketason joka kuukausi.

Yksittäisen eläkkeensaajan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että hänen kokonaiseläkkeensä jää 60 prosentin tasosta ainakin varhennusvähennyksen verran pienemmäksi joka kuukausi. Käytännössä kokonaiseläke pienenee 9,6 prosenttia.

Helsingin käräjäoikeudelle jättämässään kanteessa JHL:läiset vaativat, että VR-Yhtymä Oy maksaa heille heidän elämänsä loppuun asti joka kuukauden 15. päivä tuon erotuksen. Maksettavan kokonaiseläkkeen tulee vastata 60 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta.

Käräjäoikeus hyväksyi kantajien vaatimuksen 17. kesäkuuta antamassaan ratkaisussa. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, vaan siihen voi hakea muutosta Helsingin hovioikeudelta.

Korjattu: Juttua on täydennetty lisäämällä tieto kokonaiseläkkeen pienenemisestä 9,6 prosentilla.