21.1.2019

Lakimies vastaa: Voiko raskaus päättää määräaikaisen työsuhteen?

Poliitikot ovat esittäneet tonnin vauvabonusta hillitsemään syntyvyyden laskua. Määräaikaiset työsuhteet ja niiden tuoma epävarmuus ovatkin yksi merkittävimmistä syistä siirtää perheen perustamista tuonnemmaksi.

Hankolainen terveydenhoitaja työskenteli kaupungin palveluksessa määräaikaisissa työsuhteissa noin kolme vuotta, ennen kuin jäi äitiysvapaalle. Tämän jälkeen hänen määräaikaista virkasuhdettaan ei enää jatkettu.

Hänen sijaisekseen otettiin henkilö, jonka virkasuhdetta jatkettiin ja joka lopulta vakinaistettiin.

Työnantaja perusteli valintaansa sillä, että uusi työntekijä oli pätevämpi ja soveltui tehtävään paremmin. Työnantajan ei omasta mielestään tarvinnut huomioida valinnassa sitä, kuka tehtävää oli aikaisemmin hoitanut, kun siihen oli tarjolla pätevämpi ja soveltuvampi henkilö.

Toimiko työnantaja oikein?

Helsingin hovioikeuden mielestä ei. Sen mukaan kahden pätevän henkilön välillä tehty pätevyysvertailu ei ole hyväksytty syy rajoittaa terveydenhoitajan määräaikaisen palvelussuhteen jatkumista. Terveydenhoitaja oli ollut pätevä, minkä lisäksi työnantajan käytäntönä oli uusia virkamääräys automaattisesti tehtävää hoitaneen työntekijän kanssa.

Työnantaja velvoitettiin maksamaan terveydenhoitajalle hyvitystä tasa-arvolain rikkomisesta (Helsingin hovioikeuden tuomio Nro 1401, Dnro S 00/1486).

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta kieltää työnantajaa asettamasta työntekijää epäedulliseen asemaan raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella.

Työsopimuksesta ei siten voi tehdä määräaikaista vaikkapa raskauden vuoksi. Työsuhteen kestoa ei voi myöskään lyhentää niin, että se päättyisi perhevapaan alkuun. Lisäksi määräaikaista työsopimusta tai virkamääräystä ei saa jättää uusimatta esimerkiksi raskauden, perheenhuoltovelvollisuuden tai perhevapaan käyttämisen perusteella, jos työnantajalla on edelleen kyseistä työtä tarjolla.

Työnantaja ei kuitenkaan riko syrjintäkieltoa, jos hän pystyy osoittamaan hyväksyttävän syyn menettelylleen. Hyväksytty syy voi olla muun muassa se, että saman henkilön on ehdottomasti tehtävä työ alusta loppuun.

Hyväksyttävää voi olla myös se, että työntekijä hoitaisi määräaikaisuutta vain merkityksettömän lyhyen ajan. Joskus työnantaja perustelee ratkaisuaan sillä, että tehtävään on valittu pätevämpi hakija. Lähtökohtaisesti työnantajalla on oikeus valita tehtävään sopivista työnhakijoista haluamansa. Tätä oikeutta rajoittaa kuitenkin edellä mainittu tasa-arvolain säännös.

Oikeuskäytännössä on katsottu, ettei kahden pätevän henkilön välillä tehty pätevyysvertailu ole tasa-arvolain mukaan hyväksyttävä syy rajoittaa määräaikaisen palvelussuhteen jatkumista (katso muun muassa edellä mainittu Helsingin hovioikeuden tuomio).

Lisäksi tasa-arvovaltuutettu on todennut lausunnossaan, ettei raskaana tai perhevapaalla olevaa henkilöä saa määräaikaista palvelussuhdetta jatkettaessa kilpailuttaa muiden hakijoiden kanssa, jos hän on tehtävään pätevä ja työpaikan käytäntönä on pätevien työntekijöiden määräaikaisten työsuhteiden uusiminen ilman hakumenettelyä (TAS 215/2017; annettu 26.3.2018).

Lausunto liittyi tapaukseen, jossa määräaikaista työsopimusta ei jatkettu enää sen jälkeen, kun työntekijä jäi äitiysvapaalle. Työnantaja oli rekrytoinut uusia työntekijöitä samana vuonna samoihin tehtäviin.