20.6.2017

Mikä työsuojeluvaltuutettu?

 

Työsuojeluvaltuutettu on työpaikan työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa heitä työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutettu valitaan työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää. Myös pienemmillä työpaikoilla voivat työntekijät halutessaan valita valtuutetun. Työsuojeluvaltuutetulle valitaan lisäksi kaksi varavaltuutettua.

Tehtävät?

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu alueensa toimipisteiden työympäristöön ja
-yhteisöön tutustuminen. Hän osallistuu myös työsuojelutarkastuksiin. Työsuojeluvaltuutettu välittää tietoa työsuojeluasioista ja kannustaa edustamiansa työntekijöitä kiinnittämään huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja tekemään ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi. Valtuutettu kehittää työoloja ja toimii jo ennalta siten, ettei mahdollisia ongelmia, vaaratilanteita tai epäkohtia työpaikalla pääse syntymään. Hän tuntee työsuojelusäännökset.

Oikeudet?

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työnantajalta tarpeelliset tiedot yhteistoimintatehtävänsä hoitamista varten. Hänellä on oikeus saada nähtäväkseen työpaikan työympäristön ja työyhteisön tilaan liittyvät turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot, esimerkiksi työn vaarojen selvityksen asiakirjat, työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää välitöntä ja vakavaa hengen tai terveyden vaaraa aiheuttava työ.

Ajankäyttö?

Työntekijöiden lukumäärä, työpaikan alueellinen laajuus sekä työn luonne määrittävät työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamiseen tarvittavan ajan. Yli kymmenen hengen työpaikan valtuutetun vähimmäisajaksi laki säätää neljä tuntia neljän perättäisen kalenteriviikon ajanjaksona. Työmarkkinajärjestöt ovat lisäksi sopineet valtuutettujen ajankäytöstä omissa toimialakohtaisissa sopimuksissaan. Ajankäytöstä sovitaan, kun valtuutetun toimikausi alkaa, edustettavien työntekijöiden määrä muuttuu tai on jokin muu perusteltu syy.

Koulutus?

Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on työsuojelun valvontalain perusteella oikeus saada koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista yhteistoimintatehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Koulutuksesta ei saa aiheutua koulutettavalle kustannuksia eikä ansion menetyksiä. Koulutustarvetta ja -järjestelyjä tulee käsitellä työnantajan kanssa kahden kuukauden kuluessa valinnasta.