23.5.2024

Äänivaltaa nuorille, lakkovalmius paremmaksi: JHL:n edustajisto käsitteli rouheat 27 aloitetta – lue, mitä niille kävi

Minne liitto on menossa pitkällä tähtäimellä? Mihin jäsenetuihin eläkeläisillä pitää olla oikeus? Lue tästä kaikki aloitteet, jotka JHL:n edustajisto ratkaisi kevätkokouksessaan.

Ammattiliitto JHL:n edustajisto kokoontui Vantaalla 23.–24. toukokuuta.  Edustajisto käyttää liitossa ylintä päätösvaltaa.

Kokouksissaan edustajisto käy läpi jäsentensä laatimia aloitteita ja päättää, menevätkö ne läpi vai eivät. Osa aloitteista siirtyy eteenpäin. Tällä kertaa aloitteita oli 27, saman verran kuin kevätkokouksessa vuosi sitten.

Edustajiston kokoonpanoon voit tutustua JHL:n sivuilla.

Lue lisää: JHL:n edustajisto piti kevätkokouksen –Tiukkaa kritiikkiä hallituksen kurilinjalle

Näin aloitteille kävi edustajistossa:

1 Jäsenmaksupalautus on kaikille yhdistyksille sama

Aloite: Pienille yhdistyksille jatketaan jäsenmaksupalautusten kompensointia tai maksetaan erilliskorvausta toiminnan turvaamiseksi.

Tekijä: Haapajärven JHL ry 395

Vastaus: Edustajiston päätöksellä aloitetta ei viedä eteenpäin.

Edustajisto päättää liiton jäsenmaksun ja yhdistyspalautuksen suuruudesta sekä maksuperusteista vuosittain edustajiston syyskokouksessa. Jäsenmaksupalautus on kaikille yhdistyksille sama eli 20 prosenttia.

2 Liiton pitkän aikavälin tavoitteita on kehitettävä

Aloite: JHL:n on yhdessä kattojärjestönsä, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n kanssa laadittava uuden vuosisadan tavoiteohjelma, jolla ne ottavat aloitteen meneillään olevasta rakennemuutoksesta.

Tekijä: Raideammattilaisten osasto 1056 JHL ry

Vastaus: JHL jatkaa pitkän aikavälin tavoitteiden kehittämistä jäsenistöä kuunnellen ja konsultoiden.

SAK:n alkava uusi edustajistokausi antaa erinomaisen mahdollisuuden käydä keskustelua yhteiskunnan muutoksesta ja siihen vastaamisesta koko SAK-laisen liikkeen parissa. JHL vauhdittaa tämän keskustelun syntymistä ja käymistä.

3 Yhdistykset päättävät itse rajaukset jäsenetuihinsa

Jäsenmaksupalautus on kaikille yhdistyksille sama eli 20 prosenttia. Yhdistykset päättävät itse jäsenetunsa.

Aloite: Jäsenen eläköityessä hän säilyttää liiton jäsenedut, mutta ei yhdistyksen tarjoamia jäsenetuja.

Tekijä: Keuruun kunnalliset JHL 362 ry

Vastaus: Yhdistyksillä on oikeus itse päättää mahdollisista rajauksista omiin jäsenetuihinsa.

Yhdistysten tulee kuitenkin muistaa jäsenien yhdenvertaisuus, kun jäseneduista neuvotellaan.

4 Nuorisofoorumin edustajille puheoikeus edustajistoon

Nuoria JHL:n jäseniä kokoushuoneessa ammattiliitto JHL:n edustajiston kokouksessa syksyllä 2024.
JHL:n Nuorisofoorumin jäsenet Laura Körkkö (vas.), Elli-Noora Metsola ja Samira Koistinen seurasivat edustajiston kokousta syksyllä 2023.

Aloite: Jokaisella JHL:n edustajiston kokouksiin osallistuvalla nuorisofoorumin edustajalla tulee olla puheoikeus edustajiston kokouksissa.

Tekijä: Edustajiston jäsen Päivi Rantanen

Vastaus: Nuorisofoorumin edustajat saavat puheoikeuden edustajistossa.

Syyskokouksessaan 2023 edustajisto päätti, että nuorisofoorumi nimeää kahdeksan edustajaa liiton edustajiston kokouksiin, mutta puheoikeuden sai vain yksi heistä. Nyt puheoikeus laajenee koskemaan heitä kaikkia.

5 Alueryhmätoiminnan kriteerit ja säännöt päivitetään

Aloite: JHL perustaa työryhmän, joka luo alueryhmätoiminnalle valtakunnalliset kriteerit ja säännöt. Työryhmässä tulee olla edustettuina sekä aktiivit että liiton henkilökunta alueellisuus huomioiden.

Tekijä: Edustajiston jäsen Mona Koski

Vastaus: Työryhmä perustetaan.

Esityksen mukaisesti koottava työryhmä päivittää syksyn 2024 aikana Alueryhmien perustehtävä ja toiminnan raamit -asiakirjan. Asiakirjan valmistelussa pyritään kuulemaan myös laajasti eri alueryhmien näkemyksiä.

Edustajisto toteaa lisäksi, että on tärkeää, että alueryhmätoimintaa hyödynnetään kattavasti aktiivien tukemisessa sekä tiedonkulun vahvistamisessa kentältä hallintoon ja liiton työntekijöille sekä takaisin.

6 Työtaisteluvalmiutta kehitetään saatujen oppien pohjalta

Aloite: Liitto nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on parantaa työtaisteluvalmiutta. Työryhmän kokoonpanossa pääpaino olisi kokemuksella, jota on saatu viime vuosina niin sanotusti eturintamassa olleilta.

Tekijä: Edustajiston jäsen Timo Lautaniemi

Vastaus: Uutta työryhmää ei perusteta.

Edustajiston mukaan erilaisiin toimiin työtaisteluvalmiuden kehittämiseksi on ryhdytty eri tahoilla. Työtaisteluissa mukana olleiden aktiivien ja aluetoimistojen kokemusta hyödynnetään, kun valmiutta kehitetään.

7 Ammattialatoiminta paremmin esille

Aloite: Ammattialatoiminnan markkinointiin on löydettävä kanavia. Ammattialafoorumitoiminnan markkinointi ja viestintä on saatava mukaan alueiden toimintaan ja esimerkiksi yhdistysjohdon päiville.

Tekijä: Oulun yliopistolaiset JHL ry hallitus                                            

Vastaus: Monikanavaisuus ratkaisuksi.

Edustajiston mielestä keinoja tähän voisivat olla alueilla tapahtuva ihmisten kutsuminen mukaan foorumitoimintaan, sosiaalisen median markkinointi ja näkyvyys omissa viestintäkanavissamme.

Yhdistysten ja aluetoimistojen järjestämissä tapahtumissa ammattialatoiminnasta on käyty puhumassa eri puolilla Suomea.

8 Koulutusviestintää kehitetään

Aloite: Ammattiliiton on kehitettävä koulutusviestintäänsä.

Tekijä: Oulun yliopistolaiset JHL ry hallitus

Vastaus: Koulutusviestintää kehitetään parhaillaan.

Jo vuoden 2025 kurssisuunnittelussa vaaditaan kurssien kuvauksia ja kohdistamista, jotta markkinointia voidaan kohdentaa henkilökohtaisen koulutustarpeen mukaisesti.

9 Vauhtia koulutus- ja kokouspalkkioiden maksamiseen

Aloite: Ammattiliitto maksaa koulutuksiin ja kokouksiin liittyvät palkkiot ja korvaukset kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Tekijä: Joensuun seudun JHL osasto 310

Vastaus: Nopeuttaminen tavoitteena.

JHL pyrkii aktiivisesti nopeuttamaan koulutuksiin ja kokouksiin liittyvien palkkioiden ja korvausten maksatusta. Ongelmana on ollut, että tähänastiset maksujärjestelmät eivät ole olleet täysin tarkoitukseensa sopivia ja ovat edellyttäneet yhä paljon resursseja vaativaa käsityötä.

10 Opiston opiskelijoille lounasseteli?

Tulevaisuudessa JHL-opiston opiskelijat saattavat saada vapaavalintaisen lounassetelin ravintolapäivällisen sijasta. Kuva Michael Erhardsson.

Aloite: Vaihdetaan opiston sitova ravintolapäivällinen opiskelijoille vapaavalintaiseen lounasseteli ruokailuun.

Tekijä: Edustajiston jäsen Tuija Rahkala

Vastaus: Asia selvitetään.

JHL selvittää jonkinlaisten ateriasetelien käyttömahdollisuutta kurssilaisten päivällisruokailun järjestämisessä sitovan ravintolaruokailun sijasta.

11 Matkustussääntöä ei päivitetä, mutta edustajisto kannustaa joustoihin

Edustajisto suosittelee matkustussääntöön tapauskohtaisia helpotuksia. Kuva Ifeelstock.

Aloite: Kaukaa matkustavien henkilöiden matkustussääntöjä tulisi joustavoittaa.

Tekijä: Edustajiston jäsen Anu Vaattovaara

Vastaus: Matkustusohjesääntöä ei muuteta.

Edustajisto kannustaa kuitenkin liiton operatiivista johtoa valtuuttamaan rehtorin lisäksi useamman henkilön antamaan tapauskohtaisia lupia matkustusohjesäännöstä poikkeamiseen, mikäli siihen on taloudelliset, inhimilliset tai matkustamisen yleiseen sujuvuuteen liittyvät perusteet.

12 Kouluissa työskentelevien nimikkeitä päivitetään

Aloite: JHL teettää selvityksen kouluilla ja oppilaitoksissa työskentelevien ammattinimikkeistä ja työnkuvista sekä niiden kelpoisuuksista ja palkkauksesta. Tätä tietoa työstetään eri toimialueiden, aluetoimistojen ja yhdistysten käyttöön sekä viedään tiedoksi myös KVTES:n palkkaustyöryhmälle.

Tekijä: Edustajiston jäsenet Marjut Sormunen ja Maria Hautaluoma

Vastaus: Käynnissä olevassa kunta-alan työehtosopimus KVTES:n palkkausjärjestelmäuudistustyössä sopimuksessa mainitut nimikkeet päivitetään sen tiedon pohjalta, mikä tilastollisesti on saatavissa.

13 Edustajistossa kaikilla yhtäläinen äänioikeus

Aloite: Puheenjohtajavaalin äänioikeus avataan kaikille edustajiston jäsenille riippumatta heidän poliittisesta taustastaan.

Tekijä: Edustajiston jäsenet Miska Sairanen ja Sari Silta

Vastaus: Liiton sääntöjen mukaan edustajiston kokouksissa kaikilla on yhtäläinen esityksenteko- ja äänioikeus. Edustajisto kannustaa edustajistoryhmiä keskustelemaan puheenjohtajan valinnan toteuttamistavasta ja keinoista.

14 Liiton hallintoon osaavia jäseniä

JHL:n edustajiston jäseniä kevätkokouksessa 2024.
Sekä nuorisofoorumille että ammattialafoorumeille halutaan aloiteoikeus edustajiston kokouksiin. Kuvassa kevätkokous 2024.

Aloite: JHL:n hallituksen ja valiokuntien paikkojen jaossa tulisi kunnioittaa edustajiston jäsenen vaaleissa samaa äänestystulosta kuitenkin sopimusalat ja alueellinen jako huomioiden.

Tekijä: Edustajiston jäsenet Tarja Kranni, Kirsi Valta, Outi Korvela ja Kati Pussinen

Vastaus: Liiton hallinnon eri tehtäviin tulee valita aktiivisia, osaavia ja tehtäväänsä sitoutuneita liiton jäseniä riippumatta siitä ovatko he puoluepoliittisesti sitoutuneita tai sitoutumattomia.

15-19 Sääntömuutostyöryhmään siirrettävät aloitteet

Edustajisto siirtää kaikki aloitteet, jotka edellyttävät sääntömuutoksia, sääntömuutostyöryhmän käsiteltäväksi. Näitä ovat seuraavat aloitteet:

15 Liiton hallituksen jäsenten valintakriteerien tarkastelu

Aloite: JHL hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan edustajiston vaaleissa läpimenneiden joukosta. Näin jäsenten antama mandaatti näkyy myös hallituksen kokoonpanossa.

Tekijä: Edustajiston jäsen Päivi Rantanen

16 Hallituskausien rajoittaminen

Aloite: JHL:n hallitukseen valitut jäsenet voivat olla hallituksessa vain kaksi kautta peräkkäin. Kausien määrä lasketaan jo alkavalle kaudelle 2027.

Tekijä: Edustajiston jäsenet Joni Leppänen ja Päivi Rantanen

17 Nuorille aloiteoikeus edustajistossa

Aloite: JHL edustajiston nuorisofoorumin edustajalle aloiteoikeus edustajiston kokouksissa.

Tekijä: Edustajiston jäsen Päivi Rantanen

18 Ammattialafoorumien aloiteoikeus edustajistossa

Aloite: Ammattialafoorumeille aloiteoikeus edustajistossa. Lisätään liiton sääntöihin, että aloiteoikeus edustajistoon on myös ammattialafoorumeilla.

Tekijä: Edustajiston jäsen Joni Leppänen

19 Yhdistyksen taloudenhoitajan nimeämiseen muutos

Aloite: Muutosesitys yhdistyksen taloudenhoitajan nimeämiseen. Yhdistysten säännöissä taloudenhoitajan valintaa koskeva pykäläkohta tulee muuttaa siten, että yhdistyksen taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Näin turvattaisiin nykyistä paremmin osaavan jopa ammattilaisen henkilön nimeäminen yhdistyksen taloudenhoitajaksi.

Tekijä: Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstö JHL ry. 139

20 Avoimen varhaiskasvatuksen nimikkeet työehtosopimuksiin

Pilke Taikavuori päiväkodin esiopettaja ja luottamusmies Thu Huynh leipoo lasten kanssa.
Varhaiskasvatuksen nimikkeet halutaan kuntoon työehtosopimuksissa.

Aloite: JHL lähtee liittona viemään avoimen varhaiskasvatuksen nimikkeitä sekä työehtosopimukseen että vaikuttamaan varhaiskasvatuslain määrittelemiin nimikkeisiin.

Tekijä: Helsingin varhaiskasvatusyhdistys JHL ry 081

Vastaus: Tehty aloite on kannatettava ja aloite tullaan huomioimaan sopimustavoitevalmistelussa sekä neuvottelutoiminnassa.

21-27 Sopimustavoitevalmisteluun siirrettävät aloitteet

Edustajisto siirtää neuvottelutavoitteisiin liittyvät aloitteet sopimusneuvottelujen tavoitevalmisteluun. Näitä ovat seuraavat aloitteet:

21 Työsuojeluvaltuutettujen koulutuksen laajentaminen

Aloite: Työsuojeluvaltuutettujen koulutusoikeus tulisi olla yhtä laaja kuin luottamusmiehillä.

Tekijä: Oulun yliopistolaiset JHL ry hallitus

22 Kylmässä työskentelystä korvausta

Aloite: Seuraavan sopimuskierroksen tavoitteena tulee olla, että ravitsemispalveluhenkilökunnan kylmässä työskentelystä on kirjattava prosentti- tai euromääräinen korotus sekä sopimukseen kirjatut tauotukset. Kylmässä työskentely tulee huomioida niin HYVTES 2 -liitteessä, KVTES 6 -liitteessä sekä AVAINTESin liitteessä 1.

Tekijä: Keski-Suomen Sote-Henkilöstö JHL 192

23 Matkustaminen osaksi työaikaa

Aloite: Matkustamisen lukeminen työajaksi. Seuraavissa virkaehtosopimusneuvotteluissa JHL ajaa sitä, että erityisesti valvonta- ja tarkastustehtävissä tapahtuva matkustaminen luettaisiin osaksi työaikaa.

Tekijä: Aluehallintoviraston, Valtiokonttorin, Digi- ja väestötietoviraston henkilökuntayhdistys JHL 717

24 Ohjaajien yhdenvertaisen aseman edistäminen

Aloite: Koulunkäynnin-, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja nuoriso-ohjaajien yhdenvertaista asemaa ja kesäkeskeytyksen pelisääntöjä parannettava.

Tekijä: Edustajiston jäsen Maria Hautaluoma

25 Työntekijöille oikeus valita ruokatauon muoto

Aloite: JHL asettaa työehtosopimuksen tavoitteeksi (KVTES, yleistyöaika), että työntekijöillä olisi mahdollisuus valita itse ruokatauon muoto: joko 30 minuutin omaa aikaa oleva tai joutuisa työaikaa olevan tauko, mikäli heille ei ole järjestetty luontoiseturuokailua tai niin sanottua esimerkkiruokailua.

Tekijä: Edustajiston jäsen Marjut Sormunen

26 Luottamusmiesten lisäkouluttautuminen

Aloite: Lisäystä luottamusmiesten koulutusoikeuteen Avaintesissä. Avaintesin koulutusoikeuteen tulisi kuulua vähintään KVTES koulutusoikeuden piiriin kuuluvat uuden luottamusmiehen koulutukset, jotka valmentavat luottamusmiehen uuteen tehtäväänsä.

Tekijä: Lapin hyvinvointialojen JHL 216 ry

27 Hälytysrahan korotus

Aloite: KVTES hälytysrahaan korotus. Seuraavissa tes-neuvotteluissa neuvotellaan hälytysrahaan korotusta. Tälläkin esityksellä on hintansa, mutta olisi hyvä, jos kvtes määrittäisi suuremman korvauksen.

Tekijä: Raahen JHL 055 ry