4.3.2020

Koskevatko vuokratyötä vain viidakon lait?

Mies lääkärin vastaanotolla

Vuokratyö ei ole villi länsi, vaan siihen sovelletaan samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin – mukaan lukien työsuhteen päättämismenettely.

Työsuhteen vähimmäisehdot perustuvat vuokratyössä työlainsäädäntöön ja työssä sovellettavaan työehtosopimukseen. Myös silloin, jos sitovaa työehtosopimusta ei ole, on työehtojen oltava kohtuullisia. Vuokratyöntekijällä on oikeus saada myös lakisääteinen työterveyshuolto.

Työn määräaikaisuudelle tulee olla lainmukaiset perusteet. Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vain, jos siihen on työsopimuslain mukainen perusteltu syy, kuten työn luonne, sijaisuus tai jokin yrityksen toimintaan ja työtehtävään liittyvä syy.  Määräaikaisuuden edellytyksiä on arvioitava tapauskohtaisesti.

Liitto voi tarvittaessa riitauttaa määräaikaisen työsopimuksen perusteen oikeudessa.

Määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, jos työnantajalla on jatkuvaluonteinen vuokratyön tarve. Jos määräaikaisen työsopimuksen käytölle ei ole asiallista perustetta, on työsopimus toistaiseksi voimassa oleva sen sovitusta määräaikaisuudesta huolimatta. Vuokrayritys vastaa työsopimuksen määräaikaisuuden lainmukaisuudesta.

Liitto voi tarvittaessa riitauttaa määräaikaisen työsopimuksen perusteen oikeudessa. Tuoreessa korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2019:45) oli kyse vuokratyöntekijän peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten laillisuudesta. Määräaikaisuuksien perusteena käytettiin tilapäistä työvoiman tarvetta. Työsopimusten ehtojen mukaan työsopimus päättyi tilauksen päättyessä työsopimuksessa arvioituna päivänä. KKO katsoi, että työsuhteet olivat toistaiseksi voimassa olevia ja työntekijöille piti siten maksaa irtisanomisajan palkka. Työnantajan työvoiman tarvetta ei voitu arvioida tilapäiseksi työsopimuksista ilmenevien seikkojen perusteella.

Vuokratyössä työntekijälle tulee antaa tämän pyynnöstä työsopimuslain 2 luvun 4 §:n 4 momentin mukainen selvitys, vaikka sopimus olisi tehty myös alle kuukauden määräajaksi. Selvityksessä tulee antaa tieto määräaikaisen työsopimuksen taustalla olevan tilauksen syystä ja kestosta sekä työnantajan arvio työnantajan yrityksessä tarjolla olevista vuokratyöntekijälle soveltuvista muista työtehtävistä.  

Vuokratyönantajan on tiedotettava vapautuvista työpaikoista.

Vuokratyönantajan on tiedotettava vapautuvista työpaikoista. Myös käyttäjäyrityksen on ilmoitettava vapautuvista työpaikoista vuokraamilleen työntekijöille, ja heillä pitää olla mahdollisuus hakea niihin.

Vuokrayritys on vastuussa työaikakirjanpidon pitämisestä. Jos käyttäjäyritys huolehtii työvuoroluetteloiden laatimisesta, sen tulee toimittaa kopiot työvuoroluetteloista vuokrayritykselle. Työvuoroluettelosta on käytävä ilmi työntekijän työpäivän alkaminen ja päättyminen sekä päivittäiset lepoajat. Lisä- ja ylityöt tulee merkitä erikseen.

Työvuoroluettelot on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen siitä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvistä painavista syistä. Mikäli sovellettavassa työehtosopimuksessa on työvuoroluetteloa koskevia määräyksiä, niitä on sovellettava myös vuokratyöntekijöihin.

Vuokratyöntekijän kannattaa kirjata muistiin tehdyt työvuorot ja työpaikat.

Työntekijällä ja hänen valtuuttamallaan henkilöllä on pyynnöstä oikeus saada työnantajalta kirjallinen selvitys itseään koskevista tiedoista työvuoroluetteloissa ja työaikakirjanpidossa. Asiakirjapyyntölomake löytyy netistä sivulta Työsuojeluhallinnon sivuilta. Jos työntekijä ei pyynnöstään huolimatta tietoja saa, voi hän ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon.

Vuokratyöntekijän kannattaa kirjata muistiin tehdyt työvuorot ja työpaikat, että hän voi myöhemmin tarkistaa, onko palkka ja työehtosopimuksen mukaiset lisät ja ylityöt maksettu oikein tehdyiltä tunneilta. Oikeuskäytännössä työntekijän omaa työaikakirjanpitoa ja siitä ilmeneviä työajan pituuksia pidettiin uskottavana näyttönä työtunneista tilanteessa, jossa työnantaja ei ollut pitänyt työaikakirjanpitoa.