6.2.2023

Lakimies vastaa: Milloin osa-aikaiselle on tarjottava lisätyötä?

Työnantajan tulee tarjota lisätyötä ensin osa-aikaisille työntekijöilleen, jos hän tarvitsee lisää työvoimaa. Joissakin tilanteissa työantaja voi kuitenkin palkata uuden työntekijän rikkomatta lisätyön tarjoamisvelvollisuutta. Lisätyöhön tarvitaan työntekijän suostumus.

Osa-aikatyössä työntekijän säännöllinen työaika on lyhyempi kuin kokoaikaisen. Työsuhde voi olla osa-aikainen sopimuksen perusteella tai työnantajan yksipuolisella päätöksellä.

Työaikaa on lyhennetty joko päivittäisestä työajasta tai vähennetty viikoittaisten tai kuukausittaisten työpäivien määrää. Osa-aikatyö voi olla esimerkiksi kuusi tuntia päivässä tai 30 tuntia viikossa. Jos osa-aikatyössä on sovittu kiinteästä keskimääräisestä työajasta, siihen ei sovelleta vaihtelevan työajan säännöksiä.

Lisätyötä on tarjottava, kun työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä osa-aikaiselle sopiviin tehtäviin.

Lisätyössä osa-aikainen työskentelee työnantajan aloitteesta tälle enemmän kuin sovittu säännöllinen kiinteä työaika on, mutta lisätyö ei ylitä laissa säädettyä säännöllistä työaikaa. Työsopimuslain mukaan lisätyötä on tarjottava, kun työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä osa-aikaiselle sopiviin tehtäviin.

Työnantajan noudatettava tasapuolisuutta

Lisätyötä on tarjottava kaikille osa-aikaisille oma-aloitteisesti heidän työsuhteensa kestosta tai tuntimäärästä riippumatta, jollei työntekijä ole erikseen ilmoittanut, ettei ole kiinnostunut lisätyöstä. Tämä koskee kaikkea työtä, joita osa-aikainen työntekijä pystyy tekemään tai johon hänet voidaan kohtuudella kouluttaa. Lisätyön tarve voi olla lyhytaikaista, yksittäisiä vuoroja tai tunteja, esimerkiksi toisen työntekijän sairauspoissaolon vuoksi. Se voi olla myös pitempiaikaista vaikkapa asiakasmäärän lisääntyessä tai toisen työntekijän lopettaessa työsuhde.

Lisätyön tarjoamisessa on noudatettava tasapuolisuutta. Työntarjoamis- ja koulutusvelvoite on ensisijainen takaisinottovelvoitteeseen (TSL 6 luku 6 §) nähden. Työnantajan on huomioitava myös työehtosopimuksissa mahdollisesti olevat lisätyön tarjoamista koskevat määräykset.

Jos työntekijä on suostunut lisätyöhön jo työsopimuksessa, on hänellä velvollisuus noudattaa työnantajan lisätyömääräystä.

Työnantaja tarvitsee työntekijän suostumuksen lisätyön teettämiseen. Jos työntekijä on antanut suostumuksen lisätyöhön jo työsopimuksessa, on hänellä velvollisuus noudattaa työnantajan lisätyömääräystä. Lisätyöstä voi kuitenkin kieltäytyä perustellusta henkilökohtaisesta syystä työvuoroluetteloon merkittynä vapaapäivänä.

Lue lisää: Lakimies vastaa: Milloin työnantajalla on velvollisuus tarjota työtä irtisanotulle?

Milloin lisätyö voidaan jättää tarjoamatta?

Lisätyötä ei tarvitse tarjota osa-aikaiselle, jos työn teettäminen ei ole mahdollista ajallisista tai paikallisista syistä. Lisätyön tarjoamisen osa-aikaiselle voi toisaalta estää se, että työnantaja on lomauttanut työntekijöitä, harkitsee lomauttamista tai irtisanomista kollektiiviperusteella tai irtisanominen on jo toteutunut, mutta irtisanomisaikaa on vielä jäljellä. Myös perhevapaalta palaava työntekijä voi estää lisätyön tarjoamisen.

Jos työnantaja palkkaa perusteetta uuden työntekijän tekemään työtä tarjoamatta sitä ensin osa-aikaiselle työntekijälle, rikkoo työnantaja lisätyön tarjoamisvelvollisuutta. Uuden työntekijän voi kuitenkin palkata rikkomatta lisätyön tarjoamisvelvollisuutta, jos työtä ei voi järjestää toisin käyttämällä työvuorosuunnittelua, työajan tasoittamisjärjestelmää tai muita työehtosopimuksen mukaisia työaikajärjestelyjä.

Työnantajalla on näyttötaakka

Työnantajalla on näyttötaakka siitä, ettei sen palveluksessa jo olleelle työntekijälle olisi voitu tarjota työtä ollenkaan tai enemmän työtä kuin on tarjottu (TSL 2 luku 5 § 1 mom.). Työnantajan tulee korvata ansio, jonka työntekijä olisi saanut tarjoamatta jätetystä lisätyöstä.

Uudistettu työsopimuslaki tuli voimaan elokuussa 2022, ja sen 2 luku 6 § 2 momentti on uusi. Sen mukaan työnantajan on osa-aikaisen tai määräaikaisen työntekijän pyynnöstä annettava perusteltu kirjallinen vastaus mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa sovittua säännöllistä työaikaa tai työsopimuksen kestoaikaa laissa mainituin rajoituksin.

Lisätyöoikeuteen liittyvissä ongelmissa kannattaa ottaa yhteys luottamusmieheen. Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, voi kääntyä JHL:n aluetoimiston puoleen.

Lue lisää: KKO 2006:49, KKO 2017:4, TT 2015-44