7.6.2021

Lakimies vastaa: Saavatko raskaus ja perhevapaat vaikuttaa työsuhteen ehtoihin?

Laki turvaa raskaana olevien työntekijöiden asemaa monin tavoin. Silti syrjiviä käytäntöjä esiintyy usein ja harva uskaltaa hakea apua syrjintäepäilyihin.

Raskaus ja perhevapaat herättävät usein huolta työsuhteen ehdoista.  Lapsen saaminen ei saisi haitata kenenkään urakehitystä eikä vaikuttaa negatiivisesti työsuhteen ehtoihin. Raskaussyrjintä on kielletty sekä työsopimuslaissa että tasa-arvolaissa.

Raskauteen ja perhevapaan käyttöön liittyvää syrjintää esiintyy silti työelämässä koulutuksesta riippumatta. Riski joutua syrjityksi raskauden tai perhevapaan takia korostuu määräaikaisina, osa-aikaisina tai vuokratyössä työskentelevillä naisilla.

Pitkissä työsuhteissa raskaussyrjintä voi ilmetä urakehityksen pysähtymisenä, esimerkiksi jo luvatun ylennyksen perumisena. 

Tyypillisimmin syrjintäepäily tulee esiin työnhaussa, määräaikaisten sopimusten jatkamisessa tai perhevapailta palatessa. Edelleen on saatettu työsuhde jopa purkaa koeaikana, kun työnantaja on saanut tietää raskaudesta. Pitkissä työsuhteissa raskaussyrjintä voi ilmetä urakehityksen pysähtymisenä, esimerkiksi jo luvatun ylennyksen perumisena. 

Tasa-arvolain mukaan kiellettyä syrjintää on, jos työnantaja työhön ottaessaan, tehtävään tai koulutukseen valitessaan tai työsuhteen ehdoista päättäessään toimii niin, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan. 

Työsopimuslain mukaan työnantaja ei saa irtisanoa raskauden tai perhevapaan vuoksi työntekijää tai rajoittaa hänen työsuhteensa kestoa tai jatkumista. Määräaikaista työsuhdetta ei voi rajoittaa kestämään vain äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan alkuun eikä sitä voi jättää raskauden tai perhevapaan takia uusimatta, jos työ jatkuu tämän jälkeenkin.

Työhön palaavan on saatava hyväkseen kaikki työehtojen parannukset, jotka hänen poissaoloaikanaan on toteutettu.

Perhevapaan jälkeen työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa, työsopimuksen mukaista työtä tai, jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä. Työhön palaavan on saatava hyväkseen kaikki työehtojen parannukset, jotka hänen poissaoloaikanaan on toteutettu.

Raskaana ollessa on yhtäläinen oikeus hakea töitä, eikä perhesuunnitelmista ole velvollisuutta kertoa työhaastattelussa. Raskaus, perhevapaa tai vanhemmuus eivät saa vaikuttaa työhönottopäätökseen.

Työsopimuslaki edellyttää työnantajalta tasapuolista kohtelua, eikä työntekijöitä ole lupa asettaa eriarvoiseen asemaan minkään työsuorituksiin liittymättömän syyn vuoksi. Työnantajan vastuulla on, että tehtäviin valitaan pätevin hakija eikä työsopimuksen pituuteen vaikuta esimerkiksi mahdollinen äitiysloma.

Syrjintää kohdanneella on oikeus vaatia työnantajalta hyvitystä tasa-arvolain nojalla.

Syrjintäolettaman syntymiseksi työntekijän on osoitettava, että eri asemaan joutuminen on seurausta raskaudesta tai perhevapaasta. Esimerkiksi koeaikapurku työnantajan saatua tiedon raskaudesta synnyttää syrjintäolettaman, kuten myös tieto siitä, että haettuun tehtävään on valittu raskaana olevaa hakijaa vähemmän pätevä henkilö. Vapautuakseen syrjintäolettamasta työnantajan on osoitettava, että hänen toimintansa on johtunut jostain muusta hyväksyttävästä syystä kuin raskaudesta tai perhevapaasta.

Syrjintää kohdanneella on oikeus vaatia työnantajalta hyvitystä tasa-arvolain nojalla. Hyvityksen määrääminen ei edellytä työnantajalta tahallisuutta. Jos työsuhde päättyy raskauden tai perhevapaan takia, voidaan työnantajalta vaatia myös korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä työsopimuslain nojalla.

Vaikka edelleen raskaussyrjintään liittyviä yhteydenottoja tulee paljon, suurimassa osassa erimielisyydet työnantajan kanssa saadaan kuitenkin sovittua ilman oikeudenkäyntiä. Ei siis kannata epäröidä ottaa yhteyttä liittoon, jos koet joutuneeksi työpaikallasi raskauteen, perhevapaan käyttöön tai vanhemmuuteen liittyvästä syystä eriarvoiseen tilanteeseen.

Lue lisää: tasa-arvo.fi