10.3.2021

JHL:n kysely paljastaa: Pelastuslaitoksilla kytee tyytymättömyys työaikoihin – Kolme neljästä haluaa eroon ilmaistunneista

paloauto

Pelastusasemien henkilökunta pakotetaan tekemään 42 tunnin työviikkoa, mutta palkkaa maksetaan vain 40 tunnilta. JHL:n pelastusalan unionin kyselyn mukaan pelastushenkilöstö on laajasti halukasta siirtymään kohtuullisempaan malliin niin, että vuorokausityöaika pysyy 24 tunnissa.

Suurin osa pelastuslaitosten henkilöstöstä on sitä mieltä, että laitosten pyörittäminen olisi mahdollista nykyistä armollisemmilla viikkotyöajoilla. Tähän viittaa JHL:n pelastusalan unionin tuore, koko alan henkilöstölle suunnattu kysely.

JHL toteutti kyselyn verkossa helmikuun lopussa. Verkkokyselyyn vastasi yli 700 alalla työskentelevää. Otanta on kattava: vastaajat edustavat 20 pelastuslaitosta Suomen yhteensä 22 pelastuslaitoksesta. Vastaajista 42 prosenttia on JHL:n jäseniä.

Nykytilanne on ankarampi kuin kiky: henkilöstö paiskii kaksi tuntia enemmän töitä, mutta ei saa siitä lisäpalkkaa.

Tällä hetkellä kaikki Suomen pelastuslaitokset yhtä lukuun ottamatta toimivat niin, että operatiivinen henkilökunta joutuu tekemään keskimäärin 42 tuntia töitä viikossa työvuorojen ollessa pisimmillään 24 tunnin mittaisia. Laitoksilla on 42 tunnin viikkotyöaikaan aluehallintovirastojen (avit) poikkeuslupa, sillä viime vuoden alussa voimaan tullut uusi työaikalaki rajoittaa säännöllisen viikkotyöajan 40 tuntiin. Poikkeusluvat ovat voimassa vuoden loppuun.

Pelastusalan työntekijät saavat saman peruspalkan riippumatta siitä, tekevätkö 40 vai 42 viikkotyötuntia. Käytännössä tilanne muistuttaa kiky-järjestelmää: 42 tunnin viikkoa tekevä joutuu paiskimaan viikossa kaksi tuntia enemmän töitä, mutta ei saa siitä muuta lisäkorvausta kuin haittalisät.

Lue lisää: Keski-Suomen pelastuslaitoksen palomiehet sammuttavat tulipaloja jopa 40 tuntia valvoneina:”Väsyneenä on haastavaa pitää pää skarppina”

Pohjimmiltaan pelastusalan malli on kikyäkin ankarampi, sillä palkatonta työtä tulee vuodessa huomattavasti enemmän kuin kikyn 24 tuntia.

– Vuodessa tästä kertyy jo noin sata palkatonta työtuntia, huomauttaa JHL:n pelastusalan unionin puheenjohtaja Petteri Häyrinen.

paloruiskuja
Pelastuslaitoksilla tehdään ilmaisia työtunteja.

Näin työvuorot tasoittuvat

Pelastusalan unionin mukaan pelastusasemien arki on hoidettavissa uuden työaikalain mukaisesti. Tällöin vuorokaudessa tehdään 24 tuntia ja viikossa keskimäärin 40 tuntia. Kyselyyn vastanneista pelastusalan ammattilaisista 74 prosenttia ilmoittaa olevansa samaa mieltä unionin kanssa.

24 tunnin työaikajärjestelmä on käytössä lähes kaikkien vastaajien työpaikoilla. Vastaajista 85 prosentilla työpaikka on saanut avilta poikkeusluvan, jonka perusteella viikkotyöaika on 42 tuntia.

Työvuorot tasoittuvat vuoden jaksoissa seuraavasti:

Nykyinen malli (24/42)

  • Kuukauden ensimmäiset kolme viikkoa: 48 t / vko
  • Kuukauden neljäs viikko: 24 t / vko
  • Tasoittuu 52 viikon aikana 42 tuntiin / kuukausi

JHL:n ajama malli (24/40)

  • Kuukauden ensimmäiset kolme viikkoa: 48 t / vko
  • Kuukauden neljäs viikko: 24 t / vko
  • Tasoittuu 52 viikon aikana 40 tuntiin / kuukausi (esim. joka 12. viikko yksi työvuoro pois normaalikierrosta)

Lue lisää: Palomiesten varallaolo oli työtuomioistuimen mukaan työaikaa: Viiden JHL:läisen palkkasaatavat korkoineen ovat noin 700 000 euroa

Työnantaja perustelee viiden prosentin säästöllä

Työnantajapuolen perustelu 24/42-järjestelmään on, että siirtyminen 40 viikkotuntiin toisi noin viiden prosentin kustannukset. Aikanaan pelastushenkilöstö paiski jopa 50 tunnin viikkotyöaikaa.

– Pelastusala on tehnyt jo tarpeeksi kauan pidempää työaikaa kuin muut kunta-alat.

– Viiden prosentin säästö on outo peruste. Pelastusala on tehnyt jo tarpeeksi kauan pidempää työaikaa kuin muut kuntasektorin alat. Myös 40 tuntia on pidempi kuin pääsääntöinen kunta-alan viikkotyöaika, huomauttaa Petteri Häyrinen.

– Toki henkilöstön hyvinvointiin panostaminen vaatii lisää resursseja, sitä JHL ei kiellä, toteaa JHL:n sopimusasiantuntija Marja Lehtonen.

24/40-malli on toivottu ja toteutettavissa

Osa pelastushenkilöstöstä vastustaa kyselyn perusteella 42 tunnin mallista luopumista.

– Todennäköisesti tämä johtuu pelosta, että työnantaja ei tällöin jatkaisi 24 tunnin vuorokausimallia, vaan siirtyisi 12 tunnin vuorokausityöaikaan. Se toisi henkilöstölle lyhyemmät palautumisvapaat, arvelee Petteri Häyrinen.

JHL:n mukaan niin ei tarvitse käydä. Ylivoimainen leijonanosa henkilöstöstä kokee 24 tunnin vuorokausityöajan järkeväksi ja mahdolliseksi uuden työaikalain mukaisella 40 viikkotunnilla. Pelastusalan unionin mukaan 24 tunnin malli on oikea ratkaisu, sillä pitkistä vuoroista seuraa riittävä palautumisaika.

Muutostarve on juuri viikkotyöajassa: 24/40-järjestely on täysin mahdollinen sekä JHL:n että suuren osan kyselyyn vastanneista pelastusalan työntekijöistä mukaan.

Mallin onnistumisesta on käytännön näyttöä. Keski-Suomen pelastuslaitos on viime kesästä asti noudattanut 24/40-systeemiä, ainoana maassa.

Laki vaatii 40 tunnin viikkoa

Ennen työaikalain muutosta pelastusalan työehtosopimukseen kirjattu liite mahdollisti 42 tunnin viikkotyöajan. Uusimmissa sopimusneuvotteluissa osapuolet totesivat, että muuttunut työaikalaki ei enää tee mahdolliseksi 42 tunnin järjestelystä sopimista työnantajan ja työntekijöiden välillä.

Toisin sanoen sekä työehtosopimus että laki edellyttävät 40 tunnin viikkoja. Tästä huolimatta työnantajapuoli ja osa työntekijäjärjestöistä pyrkivät runnomaan 42 tunnin viikotyöaikaa käytännöksi.

Sekä työehtosopimus että laki edellyttävät 40 tunnin viikkoja.

Tähän tähdätään paitsi avin poikkeusluvilla, myös ajamalla työaikalakiin muutosta, joka kampeaisi lainsäädännön aiempaan muotoonsa. Tällöin 42 viikkotunnista voitaisiin sopia tes-pöydässä.

JHL:n tulkinnan mukaan uusi työaikalaki epää avilta oikeuden myöntää poikkeuslupia 42 tunnin työviikoille. JHL hakee asiaan oikaisua työneuvostolta, joka on työ- ja elinkeinoministeriön alainen riippumaton viranomainen. Työneuvoston vastausta odotetaan vielä.

Palo- ja pelastusalan työaikakysely kertoo selvää kieltä henkilöstön omista toiveista. Kyselyn mukaan 27 prosenttia henkilöstöstä kokee, että työaikalain mukaista 40 tunnin viikkotyöaikaa pitää noudattaa, ja lisäksi 15 prosenttia kokee, että pitkään jatkunutta 42 tunnin käytäntöä pitää muuttaa. Vain 14 prosenttia ilmoittaa, että on tarpeen vaatiessa valmis tekemään lisätunnit korvauksetta.