22.6.2022

Lakimies vastaa: Millainen vakuutusturva on etätyössä?

Korona teki etätyöstä huomattavasti aiempaa yleisempää, mutta lainsäädäntö ei ole pysynyt mukana. Etätyöläinen loukkaantui töitä tehdessään, mutta vakuutusoikeuden mukaan se ei ollut korvattava työtapaturma.

Työntekijä oli etätyössä kotonaan. Hän oli menossa keittiön pöydän äärestä sohvalle, kun hän löi varpaansa sohvan jalkaan.

Työntekijän mukaan hän työskentelee etätyöpäivinä keittiön pöydän ja työpöydän ääressä sekä sohvalla. Vahingon sattuessa hän luki kannettavalta tietokoneelta töihin liittyviä sähköposteja.

Vakuutusoikeus antoi 14. joulukuuta 2021 päätöksen etätyössä tapahtuneesta tapaturmasta ja sen korvattavuudesta.

Vakuutusoikeus katsoi, että vaikka työntekijä oli siirtyessään työpisteeltä toiselle lukenut kannettavalta tietokoneelta työsähköposteja, itse siirtymisen, jonka seurauksena vahinkotapahtuma aiheutui, ei käytettävissä olevan selvityksen perusteella voida katsoa kuuluvan työntekijän työtehtäviin.

Vakuutusoikeuden mukaan työntekijän vahinkotapahtumaa ei voida korvata työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla. Vakuutusoikeus kumosi siten tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan (Tamla) aiemman päätöksen ja piti voimassa vakuutusyhtiön päätöksen.

Lue lisää: Haluatko korvaukset työtapaturmasta? Näin teet ilmoituksen oikein –Väärä sanavalinta voi estää myönteisen päätöksen

Laki säätää tapaturmavakuutuksesta

Työnantajalla on työntekijälle sattuvia työtapaturmia varten tapaturmavakuutus. Vakuutuksesta säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL).

Lakisääteisestä vakuutuksesta korvataan esimerkiksi tapaturmasta johtuvat tarpeelliset lääkärikäynnit. Lakia sovelletaan myös etätyössä. Tällöin vakuutus korvaa ainoastaan itse työnteon aikana tapahtuvat tapaturmat.

Etätöissä on tyypillistä, että asunnossa työpiste vaihtuu päivän aikana.

Työnteon käsitettä tulkitaan oikeuskäytännössä suppeasti. Yllä mainittu tapaus osoittaa, kuinka suppea lakisääteinen vakuutusturva on etätyössä. Työntekijä luki työsähköpostiaan liikkuessaan kotonaan eli teki työtehtäviään, mutta silti kyse ei ollut korvattavasta työtapaturmasta. Vakuutusoikeus valitsi suppean tulkintalinjan ja katsoi, että liikkuminen asunnossa työntekopisteiden välillä ei ole osa työntekijän työtehtäviä, vaikka samalla tekisi töitä.

Huomionarvoista on, että alempi muutoksenhakuaste Tamla päätyi päinvastaiseen tulkintaan ja katsoi kyseessä olevan korvattava työtapaturma.

Tamlan ratkaisua voi pitää perustellumpana kuin vakuutusoikeuden. Etätöissä pääasiassa työskennellään kannettavalla tietokoneella. Tällöin on tyypillistä, että asunnossa työpiste vaihtuu työpäivän aikana.

Työnteon käsite on kapea

Aiemmin on ollut selvää, ettei etätöissä esimerkiksi vessatauon aikana sattunut kompastuminen tule korvattavaksi. Vakuutusoikeuden uuden tulkinnan mukaan työntekijällä ei ole vakuutussuojaa silloinkaan, kun hän siirtyy toiselle työpisteelle, vaikka tekisi töitä samalla.

Tulkintaa ei voi pitää onnistuneena. Tulkinnan myötä etätöissä ei juurikaan tapahdu korvattavia tapaturmia, koska työnteon käsitettä pidetään kapea-alaisena.

Muutoksia on suunnitteilla

Joitakin muutoksia nykytilaan on tulossa. Valtion henkilöstölle on suunnitteilla lakiin pohjautuva laajennus etätöissä sattuvia tapaturmia varten.

Valtiolla työtapaturmakorvauksista huolehtii Valtiokonttori, minkä johdosta asiasta säädetään erillinen, oma lakinsa. Muut työnantajat ovat voineet laajentaa vakuutusturvaa ottamalla henkilöstölleen vapaaehtoisen etätyövakuutuksen vakuutusyhtiöstä.

Etätyöntekijät eivät ole yhdenvertaisessa asemassa.

Kyse on parannuksesta nykytilaan. Lakiesityksessä on kuitenkin muun muassa ajallisia rajoituksia korvattavuuteen, jolloin vakuutusturva on yhä suppeampi kuin jos tapaturma sattuisi työpaikalla. Lainsäädäntöä tulisi kehittää edelleen, jotta työn-tekijällä olisi parempi turva etätyössä, eikä asia olisi työnantajan päätöksen varassa.

Nyt työntekijät eivät ole yhdenvertaisessa asemassa: vakuutusturvan laajuus riippuu siitä, minkä työnantajan palveluksessa työntekijä on.

Jani Pursiainen on JHL:n oikeudellisen toimialueen lakimies.