28.11.2017

Avtalsförhandlingarnas ABC

Merparten av de nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalen löper ut i slutet av januari 2018. Vilka är JHL:s 
främsta krav gentemot arbetsgivarna under den 
pågående förhandlingsrundan?

Parterna
Förhandlingarna inleds några månader innan de nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalen löper ut.

Inom offentliga sektorn förs förhandlingarna mellan respektive arbetsgivarförbund och offentliga sektorns huvudavtalsorganisationer. Inom privata sektorn äger förhandlingarna rum mellan de arbetsgivarförbund och  fackliga organisationer som har förhandlings- och avtalsrätt inom ifrågavarande bransch. I praktiken sköts förhandlingarna av förbundets avtalsombudsmän och förbundets ledning.

Föreberedelserna
Förberedelserna inför förhandlingsrundan inleds med att ställa upp förhandlingsmål. Medlemmarna har kunnat påverka dessa bland annat via enkäter och motioner till representantskapet. Förbundsstyrelsen har ändå sista ordet.

Besluten om hurdana allmänna förhandlingsmål som kan tas till förhandlingarna fattas separat för varje sektor. Nivån kan variera stort mellan olika branscher, och inom vissa branscher har förhandlingsmålen redan antecknats i avtalstexterna. Läs mer om de aktuella huvudmålen i faktarutan längst ner i artikeln!

Processen

Förhandlingarna bygger på föregående avtal. Den här gången sker de på förbundsnivå. Det innebär att förhandlingarna inte enbart berör löner, utan även övriga frågor om arbetslivets kvalitet. När förhandlingarna förs på central nivå, uppställs vissa nationella förhandlingsramar inom vilka branscherna ingår självständiga uppgörelser.

I början av förhandlingsomgången möts parterna några gånger per månad, men takten trappas upp efter hand. Den brådaste tiden för förhandlarna infaller mellan trettondagen och mitten av februari.

Mellanfasen
Ifall det gamla avtalet slutat gälla utan att ett nytt ingåtts, befinner parterna sig i så kallat avtalslöst tillstånd. Det innebär att de gamla tjänste- och arbetskollektivavtalen följs, men att fredsplikt inte längre gäller.

Till eventuella konfliktåtgärder hör bland annat strejk, övertidsblockad samt blockad mot nyanställning och inhyrning av personal. Arbetsgivarna kan lockouta, det vill säga utestänga de anställda från arbetet.

Godkännandet
När parterna kommer fram till en uppgörelse, undertecknar samtliga förhandlare undertecknings-protokollet med sina initialer. Det betyder att förhand-laren föreslår för sin organisation att förhandlings-resultatet ska godkännas. I JHL godkänns förhandlingsresultatet av representantskapet, styrelsen eller arbetsutskottet.