6.3.2018

Juristen svarar: Kan man överklaga en kommunal anställning i arbetsavtalsförhållande?

I kommuner lämnas ofta in besvärsanvisningar. Det går vanligtvis inte att söka ändring hos förvaltningsdomstolen när det gäller en anställning i arbetsavtalsförhållande som en kommunal myndighet har ingått.

Ett tjänsteförhållande och ett arbetsavtalsförhållande skiljer sig från varandra även med tanke på bestämmelserna om anställning. På tjänsteförhållanden tillämpas i regel ett ansökningsförfarande som det föreskrivs om i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. I lagen finns inte bestämmelser om ansökningsförfarandet vid anställning i arbetsavtalsförhållande utan kommunerna kan själva besluta om sina förfaranden.

Ändring i ett beslut som kommunarbetsgivaren har tagit med stöd av tjänsteinnehavarlagen ska sökas i enlighet med vad som föreskrivs om begäran om omprövning och kommunalbesvär i kommunlagen. Ett sådant beslut kan till exempel vara anställning i tjänsteförhållande.

Däremot är ett arbetsavtal ett privaträttsligt avtal och yrkanden som grundar sig på detta behandlas i tingsrätten. Yrkanden kan till exempel gälla utredningen av om grunderna för uppsägning av ett anställningsförhållande är lagliga. När det gäller arbetsavtalsförhållanden är det inte möjligt att som besvärsgrund för kommunala besvär anföra att beslutet strider mot privaträttsliga författningar, till exempel arbetsavtalslagen. Förvaltningsdomstolen tar inte upp dessa besvär till behandling.

Kommunerna iakttar varierande rutiner när det gäller att fatta förvaltningsbeslut vid anställning. I vissa kommuner fattar myndigheten alltid först ett förvaltningsbeslut om valet av arbetstagare för arbetsuppgiften och först därefter undertecknas arbetsavtalet med arbetstagaren. Förfarandet i två etapper kan vara befogat om arbetstagaren väljs genom ansökningsförfarande. Om ett förvaltningsbeslut fattas ska skriftliga anvisningar för sökande av ändring alltid bifogas; i första skedet vanligtvis anvisningar om hur man begär omprövning. I besvärsanvisningen borde alltid fastställas särskilt att förvaltningsdomstolen inte behandlar besvär i vilka man åberopar att beslutet strider mot arbetsavtalslagen.

Det är inte möjligt att i förvaltningsprocessuell ordning undersöka om ett beslut om anställning i arbetsavtalsförhållande strider mot arbetsavtalslagen, eftersom arbetsavtalet är ett privaträttsligt avtal. Det är till exempel inte möjligt att i förvaltningsprocessuell ordning undersöka om en förtjänstfullare sökande har diskriminerats eller om man i valet har gjort sig skyldig till diskriminering (HFD 2003:17: Frågan om huruvida diskriminering på grund av ålder och kön hade förekommit vid tillsättningen av en kommunal befattning i arbetsavtalsförhållande skulle inte prövas i förvaltningsprocessuell ordning).

Ett beslut om anställning i arbetsavtalsförhållande är emellertid till sin natur inte alltid endast privaträttsligt. I förvaltningsprocessuell ordning kan besvär prövas i vilka det åberopas att personen som valts för arbetsuppgiften inte är behörig, eftersom personen saknade den examen som förutsätts i annonsen. HFD (2006:28) ansåg att frågan om huruvida en befattning i arbetsavtalsförhållande har tillsatts med iakttagande av föreskrivna eller av kommunen fastslagna behörighetsvillkor avgörs i förvaltningsprocessuell ordning.

Om det inte har föreskrivits särskilt om behörigheten för en befattning i arbetsavtalsförhållande kan den kommunala myndighet som beslutar om anställning i arbetsavtalsförhållande besluta om vilken behörighet som ska krävas och välja den för arbetsuppgiften lämpligaste personen. Det ska emellertid beaktas att grunden för kommunala besvär också kan vara ett fel i förfarandet vid beslutsfattande eller överskridande av befogenheter som också kan avgöras i ett ärende om anställning i arbetsavtalsförhållande i förvaltningsdomstolen.

Anställning i arbetsavtalsförhållande har inte heller i övrigt reglerats så formbundet som anställning i tjänsteförhållande i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Därför förekommer det sällan sådana laglighetsfel i ansökningsförfarandet som man med framgång kunde åberopa i kommunalbesvär.

Om ett arbetsavtal redan har ingåtts med arbetstagaren är det bindande för kommunen i enlighet med arbetsavtalslagen oberoende av en eventuell besvärsprocess.

Läs mer om anställning i kommunalt arbetsavtalsförhållande

avgöranden HFD 2003:17 och HFD 2006:28

Finlex