23.9.2021

Demonstrationen samlade trupperna på torget men HST:s bolagiseringsbeslut bestod – Personalen krävde att deras förmåner bibehålls och vill ha representation i bolagets styrelse

Helsingfors stadsfullmäktige har beslutat att bolagisera sitt eget affärsverk HST med rösterna 64-21. Samlingspartiet, Socialdemokraterna och De Gröna röstade för en bolagisering medan Vänsterförbundet, Sannfinländarna och Kristdemokraterna röstade emot. Det nya bolaget påbörjar sin verksamhet i början av nästa år.

Majoriteten i stadsfullmäktige motiverade behovet av en bolagisering med att bolagsformen möjliggör regionalt samarbete inom spårtrafiken med Vanda och möjligen också Esbo. Trots att många i sina inlägg värnade om personalens ställning i det nya bolaget, verkar ståndpunkten inte ha påverkat röstningen för majoritetens del.

Petri Lillqvist, ordförande för Spårvagns- och metropersonalens förening, under demonstrationen på Senatstorget.

Petri Lillqvist, ordförande för Spårvagns- och metropersonalens förening JHL rf, är missnöjd med stadsfullmäktiges beslut.

– Politikerna ser på saken ur en lite bredare synvinkel än arbetstagarna. Jag förstår det, för det är med tanke på det som de valts in i fullmäktige. Arbetstagarnas överliggande känsla är ändå att i samarbetsförhandlingarna förpassade HST:s ledning oss till åskådarplats, konstaterar han.

”Personalen förpassades till åskådarplats”

Lillqvist följde noga med den över två timmar långa diskussionen om bolagisering. Mest harmsen är han över ett inlägg där man frågade sig om förarna inte förstod det budskap som arbetsgivaren förmedlade under samarbetsförhandlingarna, trots att man möttes 29 gånger.  

– Då arbetsgivaren saknar en äkta vilja att förankra besluten hos personalen, spelar det ingen roll om man så har förhandlat hundra gånger, kommenterar han.

Demonstranterna ville att HST skulle förbli ett affärsverk.

Härnäst diskuterar Spårvagns- och metropersonalens förening JHL:s styrelse stadsfullmäktiges beslut och vid behov sammankallar man ett medlemsmöte.

– Nu är det viktigast att se till att de klämmar som godkändes i fullmäktige och hade för avsikt att trygga personalens ställning och garantera öppenhet och tillgång till information, konkretiseras i bolagsordningen. Det kommer jag i varje fall personligen att fokusera på framöver, konstaterar han.

JHL är även som förbund med och säkerställer att de anställda flyttas över till det nya bolaget som gamla arbetstagare och bevarar sina förmåner. I slutet av året inleds också förhandlingar om ett allmänt bindande kollektivavtal som ska tillämpas i det nya bolaget.

Begäran om utredning lämnad till polisen

Stadsfullmäktiges beslut innebär att HST kommer att spjälkas upp i flera stadsägda bolag, dit man flyttar över spårinfrastuktur, fordonspark och personal.

Däremot står metrons affärsverksamhet och metrons trafikeringsavtal utanför det nya bolaget.  Med den här åtgärden förbereder sig staden för de följder som eventuellt orsakas av en misslyckad automatisering av metron.

Santeri Halttunen, sakkunnig för regional verksamhet, delade ut flyers under demonstrationen.

Just faktumet att metrons affärsverksamhet lämnas utanför bolagiseringen har oroat HST:s personal. I samarbetsförhandlingarna förra våren berättade man inte att metron och metroegendomen skulle lämnas utanför bolagiseringen, trots att arbetsgivaren var medveten om detta.

Spårvagns- och metropersonalens förening JHL och Helsingin raidetyöntekijät JHL (arbetstagare inom spårtrafiken i Helsingfors) vill att polisen utreder om HST brutit mot lagen i samband med samarbetsförhandlingarna. Föreningarna lämnade i början av veckan in en begäran om utredning till polisen.

”Fungerar bäst i nuvarande form”

Även JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine anser att arbetsgivarens förfarande kan försämra personalens förtroende för arbetsgivaren.

– HST fungerar bäst i sin nuvarande form som affärsverk. Jag anser att fullmäktige inte hade tillräckliga motiveringar för att ändra affärsverket till ett bolag, säger hon.

Niemi-Laine är också besviken över att klausuler som skulle trygga personalens ställning inte skrevs in i fullmäktiges beslut. Stadens vilja borde ha skrivits in tydligt i beslutet, så att den tas i beaktande då bolagsordningen för det nya bolaget upprättas.

– Personalen får inte lämnas vind för våg, utan måste får representation i bolagets styrelse, kräver hon.

Möte på Senatstorget

HST:s chaufförer och personal inom underhållet samt JHL:s aktiva motsatte sig bolagiseringen i en demonstration som ordnades precis före fullmäktigemötets början på onsdagen. Uppskattningsvis 60-70 arbetstagare och aktiva mötte upp.

JHL lobbade inför Helsingfors stadsfullmäktiges möte. I bild till höger Atte Kaleva (saml.) som skyndade sig till mötet.

Hela JHL:s ledartrio, det vill säga Päivi Niemi-Laine och branschcheferna Håkan Ekström och Teija Asara-Laaksonen, deltog i demonstrationen.

Redan förra veckan ordnade HST:s chaufförer och personal inom underhållet en två dagar lång strejk som fick Helsingfors kollektivtrafik, bussar undantaget, att stanna upp. Med strejken krävde man time out och en opartisk utredning av bolagiseringens följder innan fullmäktige skulle fatta ett slutligt beslut i ärendet.