26.5.2021

Flera barnskötare, barnträdgårdslärare och elevassistenter får fast anställning i Malax: ”En del har varit visstidsanställda i tio år”

Malax kommun tillsvidareanställer femton personer som tidigare haft visstidskontrakt. De flesta som får tillsvidareanställning är JHL-medlemmar som jobbar inom småbarnspedagogiken.
– Beslutet ger de anställda större trygghet i vardagen och hjälper dem leva ett fullvärdigt liv, säger huvudförtroendemannen Johan Berts.

I över två år har Johan Berts, huvudförtroendeman för JHL-anslutna som jobbar för Malax kommun, kämpat för att få arbetsavtalen inom bildningssektorn och speciellt småbarnsfostran i skick.

Berts säger att det varit vanligt att visstidsanställa daghemspersonal ett år i taget i stället för att erbjuda dem tillsvidareanställning. En del anställda har också haft arbetsavtal på deltid, trots att de i praktiken jobbat heltid.

Arbetsavtalslagen slår fast att det inte är tillåtet att upprepat använda arbetsavtal för viss tid när antalet visstidsavtal eller den sammanlagda avtalstiden eller den helhet som avtalen bildar visar att arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent. Det är ändå det som tycks ha skett i Malax.

– Det finns anställda som varit visstidsanställda i tio år eller mer, trots att det bevisligen funnits konstant behov av deras arbetsinsats, säger Johan Berts.

”Svårbedömt personalbehov”

Berts tror att praxisen grundar sig dels på okunskap och dels på att kommunen velat göra det lätt för sig att vid behov bli av med arbetskraft utan att behöva inleda samarbetsförhandlingar.

– Personalen har inte heller alltid känt till sina rättigheter i förhållande till arbetsgivaren. Personer som jobbat som till exempel skolgångsbiträden kan med låg tröskel ha gått med på vara tjänstlediga utan lön under skollov eller ta ut semesterdagar i förskott, säger Berts.

Han poängterar att personalen inom småbarnsfostran fått tillägg och löner som de varit berättigade till också som visstidsanställda. Ovetskapen om anställningens fortbestånd har ändå skapat otrygghet i de berördas vardag. Utan tillsvidareanställning är det till exempel svårare att få lån.

– Personalen har inte alltid känt till sina rättigheter i förhållande till arbetsgivaren.Johan Berts, huvudförtroendeman

Ann-Christine Holtti, personalchef i Malax, kommenterar personalpolitiken inom bildningssektorn och småbarnspedagogiken på ett allmänt plan i stället för att svara på Motiivis direkta frågor.

Holtti påpekar att det är fråga om branscher där det ofta finns vikarier vid till exempel föräldraledigheter samtidigt som behovet av assistenter sällan är konstant, vilket gör personalbehovet svårbedömt på längre sikt.  

– Under senare tid har bland annat pensioneringar och en viss omstrukturering gjort att fler möjligheter till tillsvidareanställning öppnats upp och under senaste tiden har ett tiotal anställningar på viss tid ändrats till tillsvidareanställningar, skriver Holtti i ett e-postmeddelande.

Skrivelser tog skruv

Johan Berts har upprepade gånger försökt göra chefer, tjänstemän och anställda uppmärksamma på att arbetsavtalen borde ses över. Han har haft stor hjälp av JHL:s regionkontor i Vasa och av personalen vid förbundskontoret.

Johan Berts poängterar att personalen inom småbarnsfostran fått tillägg och löner som de varit berättigade till också som visstidsanställda. Tillsvidareanställning ger ändå arbetstagare en stor trygghet i vardagen.

Efter att ha mottagit flera skrivelser från JHL:s jurister tog kommunen skeden i vacker hand. Under sina senaste möten har bildningsnämnden tillsvidareanställt femton personer, varav en jobbar på deltid. Bland de fast anställda finns barnskötare, barnträdgårdslärare, kökspersonal och elevassistenter. Dessutom har Berts fått löfte om att ytterligare en person kommer att tillsvidareanställas.

– Det känns bra att något man kämpat för länge har lett till önskat resultat. Jag har också fått ta emot tack och glada miner från dem vars arbetsavtal skrivs om.

Olösta frågor kvar

Trots att Berts ser ljus i tunneln, är alla problem inom småbarnsfostran i Malax inte ännu ur världen. JHL och kommunen är till exempel fortfarande oense om legitimiteten för ett lokalt avtal som gäller personalens arbetstider.

Tvisten handlar om utbetalning av övertidsersättningar och uppföljning av arbetstid inom småbarnsfostran. Kommunarbetsgivarna och JHL har inlett samarbete för att lösa frågan.