7.11.2019

Helsingfors universitet bröt mot samarbetslagen: JHL:s medlemmar får ersättningar på upp till 10 000 euro

Helsingfors universitets huvudbyggnad.

Tretton JHL-medlemmar stämde sin arbetsgivare, Helsingfors universitet, för försummelser och förbrytelser under uppsägningsprocessen.

Helsingfors tingsrätt har dömt Helsingfors universitet att betala sammanlagt närmare 120 000 euro i ersättningar till de uppsagda arbetstagarna. De enskilda arbetstagarna får mellan 7 000 euro och 10 000 euro i ersättning.

Tingsrättens dom gäller samarbetsförhandlingarna Helsingfors universitet förde hösten 2015. Efter samarbetsförhandlingarna sade universitetet upp 371 anställda av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker.

Tretton uppsagda stämde arbetsgivaren för försummelser och förbrytelser under samarbetsförhandlingarna. Alla tretton är medlemmar i JHL.

Det handlade alltså inte om att bestrida de enskilda uppsägningarna utan om att de kärande ifrågasatte universitetets agerande under samarbetsprocessen.

Samarbetsförhandlingarna motiverades med de nedskärningar i anslagen till universitet och högskolor som Juha Sipiläs (C) regering planerade. Helsingfors universitet förde samarbetsförhandlingarna i ilfart i oktober–november 2015.

Medlemmarna fick rejäla ersättningar

Tingsrätten dömde Helsingfors universitet att betala de tretton uppsagda arbetstagarna en ersättning på 7 000–10 000 euro per person.

Summan beror på hur länge arbetstagaren jobbat på universitetet. Den längsta anställningen varade 41 år.

Nio uppsagda får en ersättning på 10 000 euro för att de hade jobbat på universitetet i mer än tio år. De som jobbat på universitetet mindre än tio år får 7 000 euro var.

Tidigare i höstas dömde tingsrätten universitetet att betala fem uppsagda ersättningar på 30 000 euro.

Universitet måste betala sammanlagt nästan 120 000 euro i ersättningar. Dessutom ska universitetet betala de kärandes rättegångskostnader med ränta, sammanlagt ungefär 14 000 euro.

Tingsrätten fällde sin dom den 1 november. Domen har ännu inte vunnit laga kraft utan kan överklagas.

Redan tidigare i höstas dömde tingsrätten Helsingfors universitet att betala fem uppsagda arbetstgare totalt ungefär 30 000 euro i ersättning för att ha brutit mot samarbetslagen. Summorna varierade mellan 5 000 och 6 000 euro per kärande. Med rättegångskostnaderna inräknade måste universitetet betala ungefär 64 000 euro.

Mycket gick fel

Vad var det som gick så fel i samarbetsförhandlingarna hösten 2015 att tingsrätten dömde universitetet att betala rejäla ersättningar? Det var flera saker.

För det första uppgav arbetsgivaren inte under hela processen i vilka enheter personalminskning planeras. Därför kunde huvudförtroendemännen inte ta ställning till hur åtgärderna riktas och lägga fram alternativ.

Av samma orsak kunde huvudförtroendemännen inte förhandla om omställningsskyddet för dem som sägs upp, sysselsättningsfrämjande åtgärder, omplaceringar och utbildningsbehov.

Personalen sidsteppades

I sin dom fäster tingsrätten uppmärksamhet vid att arbetsgivaren gav personalrepresentanterna de nödvändiga uppgifterna inför samarbetsförhandlingarna i sista stund. Personalrepresentanterna hade inte möjlighet att sätta sig in i materialet ordentligt och förbereda sig på förhandlingarna.

Dessutom inledde arbetsgivaren samarbetsförhandlingarna i ett mycket tidigt skede och underlät att höra universitetets egna sakkunniga, som skulle ha kunnat ge information om nedskärningarna i varje enhet.

Tingsrättens dom är en seger för arbetstagarna.

Juristen Anna-Leena Virtanen som förde JHL-medlemmarnas talan ser domen som en seger.

– Den innebär att arbetsgivaren bör omsorgsfullt förbereda sig på samarbetsförhandlingar för att de inte ska bli för ytliga. Personalens möjligheter att delta får inte ignoreras, betonar hon.

Det var just det som hände i samarbetsförhandlingarna vid Helsingfors universitet – och det får universitetet betala för.

I domen förutsätts att en stor arbetsgivare som universitetet behandlar minskningen av arbete på enhetsnivå under samarbetsförhandlingarna och inte bara på organisationsnivå.