8.6.2021

Juristen svarar: Får en graviditet påverka anställningsvillkoren?

Lagen tryggar gravida arbetstagares ställning på många sätt. Ändå förekommer ofta diskriminerande praxis och få vågar söka hjälp vid misstankar om diskriminering.

Graviditet och familjeledighet väcker ofta oro om anställningsvillkoren. Att få barn borde inte störa någons karriärutveckling eller påverka anställningsvillkoren negativt. Diskriminering på grund av graviditet är förbjudet både i arbetsavtalslagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (nedan jämställdhetslagen).

Diskriminering i anknytning till graviditet och familjeledighet förekommer ändå i arbetslivet oberoende av utbildning. Risken för att bli diskriminerad på grund av graviditet eller familjeledighet är större för kvinnor som jobbar på viss tid, på deltid eller som inhyrd arbetskraft.

I långa anställningsförhållanden kan graviditetsdiskriminering framkomma i form av avbruten karriärutveckling, till exempel som återtagande av en redan utlovad befordran.

Det mest typiska är att misstanken om diskriminering framkommer vid ansökan om jobb, förlängning av visstidsavtal eller vid återgången till arbetet efter familjeledighet. Det har till och med förekommit att anställningsförhållandet hävts under prövotiden efter att arbetsgivaren fått veta om graviditeten. I långa anställningsförhållanden kan graviditetsdiskriminering framkomma i form av avbruten karriärutveckling, till exempel som återtagande av en redan utlovad befordran.

Förbjuden diskriminering enligt jämställdhetslagen är om arbetsgivaren vid anställning, uttagning till en viss uppgift eller utbildning eller vid beslut om anställningens villkor handlar så att en person missgynnas på grund av graviditet, förlossning eller någon annan omständighet som hänför sig till personens kön.

Enligt arbetsavtalslagen får arbetsgivaren inte på grund av graviditet eller familjeledighet säga upp en arbetstagare eller begränsa längden på hens anställningsförhållande. Arbetsgivaren kan inte begränsa en visstidsanställning så att den pågår endast tills moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigheten inleds och inte heller låta bli att förnya ett arbetsavtal för viss tid på grund av graviditet eller familjeledighet om arbetet fortsätter.

När arbetstagaren återvänder till arbetet, har hen rätt till alla de förbättringar i arbetsvillkoren som genomförts under frånvaron.

Arbetstagaren har rätt att i första hand återvända till sitt tidigare arbete efter familjeledigheten. Om det inte är möjligt, ska arbetstagaren erbjudas arbete som motsvarar det tidigare arbetet och som överensstämmer med arbetsavtalet, och om inte heller detta är möjligt, något annat arbete som överensstämmer med arbetsavtalet. När arbetstagaren återvänder till arbetet, har hen rätt till alla de förbättringar i arbetsvillkoren som genomförts under frånvaron.

Den som är gravid har samma rätt som andra att söka jobb och har ingen skyldighet att berätta om sina familjeplaner vid anställningsintervjun. Graviditet, familjeledighet eller föräldraskap får inte påverka anställningsbeslutet.

Arbetsavtalslagen förutsätter att arbetsgivaren behandlar sina anställda jämställt och arbetsgivaren har inte rätt att försätta arbetstagarna i en ojämlik ställning på grund av orsaker som inte har med arbetsprestationerna att göra. Det är på arbetsgivarens ansvar att välja den mest kompetenta till uppgifterna och till exempel en eventuell moderskapsledighet påverkar inte arbetsavtalets längd.

För att ett diskrimineringsantagande ska uppkomma ska arbetstagaren påvisa att orsaken för den ojämlika behandlingen är graviditet eller familjeledighet. Hävning av arbetsavtalet under prövotid efter att arbetsgivaren fått reda på graviditeten är ett diskrimineringsantagande, såsom också information om att en mindre kompetent sökande än den gravida har valts till uppgiften. För att upphäva diskrimineringsantagandet ska arbetsgivaren påvisa att förfarandet haft en annan godtagbar orsak än graviditet eller familjeledighet.

Den som blivit utsatt för diskriminering har rätt att med stöd av jämställdhetslagen kräva gottgörelse. Fastställande av gottgörelse förutsätter inte att arbetsgivaren har agerat uppsåtligt. Om anställningsförhållandet avslutas på grund av graviditet eller familjeledighet kan arbetsgivaren också krävas på ersättning för ogrundat avslutande av anställningsförhållandet med stöd av arbetsavtalslagen. 

Även om vi ofta blir kontaktade i ärenden med anknytning till graviditetsdiskriminering, nås oftast en överenskommelse med arbetsgivaren utan rättegång. Du behöver således inte tveka att ta kontakt med förbundet om du upplever att du blivit försatt i en ojämlik ställning på din arbetsplats till följd av graviditet, utnyttjande av familjeledighet eller föräldraskap.