27.1.2021

Juristen svarar: Hur gick det med de tillfälliga ändringarna av arbetslagstiftningen?

I fjol gjordes ett antal ändringar av arbetsavtalslagen och lagen om samarbete inom företag. Nu är det nya året här – kan arbetsgivaren fortfarande använda sig av det förkortade permitteringsförfarandet?

Förra året var exceptionellt och präglades av coronakrisen såväl i Finland som världen över. Coronaepidemin, som började våren 2020, fick hela landet att stå still i flera månader.

Tyvärr finns viruset fortfarande kvar och Finland befinner sig i den andra vågen. Epidemin har slagit hårt mot många branscher, särskilt kvinnodominerade yrken. Coronasituationen har även lett till avsevärt ökad arbetslöshet bland unga.

Efter årsskiftet rapporterades de första konstaterade fallen av virusets nya variant i Finland. På grund av antalet smittade och den nya varianten beslutade man i början av januari att förlänga restriktionerna som gäller fritidsverksamheter och sammankomster samt distansundervisningen för andra stadiet.

Även om restriktionerna fortsätter, gäller de tillfälliga ändringarna av arbetsavtalslagen och samarbetslagen inte längre sedan årsskiftet såvida inget annat överenskommits genom kollektivavtal. De tillfälliga ändringarna av arbetsavtalslagen gällde permitteringar, prövotider och arbetsgivarens återanställningsskyldighet medan ändringarna av samarbetslagen gällde tiden för samarbetsförhandlingar. Dessa ändringar omfattande den privata sektorn, men inte den offentliga.

I början av januari återgick man till situationen före coronakrisen vad gäller arbetsavtalslagen och lagen om samarbete inom företag.

De tillfälliga lagändringarna gav arbetsgivaren en utökad rätt till permittering av visstidsanställda och hävning av anställningsavtal under prövotiden. Så är inte längre fallet, för i början av januari återgick man till situationen före coronakrisen vad gäller arbetsavtalslagen och lagen om samarbete inom företag.

Det innebär att visstidsanställda arbetstagare endast kan permitteras om de vikarierar för en fast anställd person som arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera.

Även de tillfälliga ändringarna som gällde prövotiden och återanställningsskyldigheten upphörde den 31 december 2020. En arbetstagares anställningsavtal kan inte längre hävas under prövotiden av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker. Dessutom återgick arbetsgivarens återanställningsskyldighet från nio månader till fyra eller sex månader samt självrisktiden för arbetslöshetsskyddet till fem dagar.

Med andra ord har man efter årsskiftet övergått till normala tidsfrister enligt samarbetslagen vid permitteringar inom den privata sektorn. Trots situationen med coronaviruset har arbetsgivaren inte längre rätt till det förkortade permitteringsförfarandet. Nu måste arbetsgivaren meddela arbetstagaren om permittering senast fjorton dagar före permitteringen börjar i stället för fem dagar före, vilket föreskrevs i den tillfälliga lagändringen. I praktiken innebär det att minimiförhandlingstiden vid permitteringar enligt samarbetslagen återgick från fem dagar till fjorton dagar eller sex veckor.

Det är värt att komma ihåg att arbetsgivarna efter årsskiftet inte haft tillgång till de lättnader som de tillfälliga lagändringarna erbjöd. Därför gäller det för arbetstagarna att vara noggranna och se till att arbetsgivaren iakttar de normala, lagenliga permitteringstiderna.

Kom också ihåg att det inte längre går att häva anställningsavtal under prövotiden på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker, trots att situationen med coronaviruset kvarstår. Bara för att arbetsgivaren har kunnat utnyttja rättigheterna som de tillfälliga ändringarna gav fram till fjolårets slut innebär det inte att dessa rättigheter skulle kvarstå i år. I oklara situationer är det bäst att kontakta arbetsplatsens förtroendeman och därefter förbundets intressebevakning i enlighet med JHL:s intressebevakningskedja.

Förhoppningsvis kommer vi under 2021 att få se ett bättre ekonomiskt och sysselsättningsmässigt läge i Finland när coronaviruset ger vika efter vaccineringar och andra åtgärder. Tiden får utvisa vilka långsiktiga konsekvenser coronakrisen har för arbetsmarknaden.