29.1.2020

Juristen svarar: Kan fasthållande av elev vara misshandel?

Vuxen hjälper ett barn med en skoluppgift.

JHL:s jurister får ofta frågan om elevassistenter har rätt att hålla fast en elev. I Finland har elevassistenter i regel inte rätt till det och det finns ingen anledning att ändra på det.

Tingsrätten behandlade ett fall där en elevassistent åtalades för misshandel. Det gällde en situation under skoldagen där eleven vägrade lyda elevassistentens instruktion om att flytta på sig och släppa fram den övriga gruppen.

Då försökte elevassistenten flytta eleven till en bänk intill, vilket gjorde eleven ursinnig. Elevassistenten höll fast eleven och förde ner denna på golvet. Elevassistenten uppgav att eleven både slog och sparkade och att grunden till fasthållandet var att skydda både sig själv och de övriga eleverna. Eleven fick röda märken på handlederna och upplevde rädsla och ångest efter händelsen.

Elevassistenten har inte en lagstadgad rätt att använda kraftåtgärder.

I domen prövades elevassistentens rätt att vidta kraftåtgärder. Finlands grundlag tryggar allas rätt till fysisk integritet och den får inte kränkas egenmäktigt eller utan lagstadgade grunder. Enligt strafflagen ska det stiftas i lag om rätten att använda kraftåtgärder.

Bara lärare får använda kraft

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det endast rektorn och läraren som i vissa situationer har rätt att använda kraftåtgärder. Elevassistenten har inte en lagstadgad rätt att använda kraftåtgärder. Elevassistenten kan inkräkta i den fysiska integriteten enbart om det är frågan om en nödvärns- eller nödsituation.

Namnlappar på svarta tavlan.

I domen avvägdes om det var frågan om nödvärn eller excess i nödvärn. Tingsrätten jämförde den vuxna och det ungefär tioåriga barnet som var delaktiga i situationen och fastslog att det inte var en särskilt kraftig attack.

”I situationen kunde man skäligen kräva ett annat slags förhållningssätt.”

Tingsrätten noterade att det var frågan om en specialskola och att situationen som uppstod därför inte kunde vara väldigt överraskande eller exceptionell.  Därför hade elevassistentens förfarande överskridit ”det som med hänsyn till helheten kan ses som försvarbart för att avvärja attacken” och ”i situationen kunde man skäligen kräva ett annat slags förhållningssätt”. Elevassistenten borde därmed ha agerat på ett annat sätt än att trycka eleven ner i golvet.

Tingsrätten dömde elevassistenten för misshandel trots att den ansåg att elevassistenten inte avsåg att skada eleven med flit. Domen har vunnit laga kraft.

Viktigt diskutera praxis

Domen visar att elevassistenter löper en märkbar risk att bli dömda för misshandel om situationen, där fasthållandet sker, inte i den straffrättsliga processen fyller rekvisiten för nödvärn. Om en elevassistent döms för misshandel kan det i värsta fall leda både till att anställningen upphör och till skadeståndsskyldighet.  

När alla vet hur de ska agera i sina olika roller är verksamheten ansvarsfull.

Det är väldigt viktigt att arbetsgivaren och de anställda diskuterar regelbundet hur man ska agera i motsvarande situationer. Också tillbud och hur man agerat vid tillbud bör kontinuerligt behandlas i samarbete med arbetsgivaren eftersom man kan lära sig av situationerna. När alla vet hur de ska agera i sina olika roller är verksamheten ansvarsfull. Det bidrar till att skapa en trygg arbets- och inlärningsmiljö för både anställda och elever.

Instruktionerna och rutinerna gällande fasthållande varierar alltför ofta mellan skolorna. I värsta fall kan en enskild anställd som varit delaktig i situationen bli tvungen att bära konsekvenserna.