22.1.2019

Juristen svarar: Kan graviditet avsluta en visstidsanställning?

Politiker har föreslagit babybonus för att höja nativiteten. Visstidsanställningar och den osäkerhet de medför är en av de viktigaste orsakerna till att man skjuter upp planerna på att få barn.

En hälsovårdare arbetade för en stad på visstidskontrakt i ungefär tre år innan hon blev moderskapsledig. Efter det fick hon inga nya kontrakt. Vikarien, som anställdes i stället för henne, fick förnyat kontrakt och till slut fastanställning.

Arbetsgivaren motiverade sitt val med att den nya arbetstagaren var mer kompetent och lämpligare för uppgiften. Arbetsgivaren ansåg sig inte behöva beakta vem som skött uppgiften tidigare när det fanns en mer kompetent och lämplig person att tillgå.

Handlade arbetsgivaren rätt?

Det tyckte inte Helsingfors hovrätt. En kompetensjämförelse mellan två kompetenta personer var enligt hovrätten inte en godtagbar orsak att begränsa fortsättningen för hälsovårdarens tidsbundna tjänsteförhållande. Hälsovårdaren var kompetent och dessutom hade arbetsgivaren som policy att automatiskt förnya tjänsteförhållandet med personen som innehaft uppgiften.

Arbetsgivaren dömdes att betala kompensation till hälsovårdaren för brott mot jämställdhetslagen (Helsingfors hovrätts dom Nr 1401, Dnr S 00/1486).

Jämställdhetslagen förbjuder arbetsgivaren att diskriminera en arbetstagare med anledning av graviditet, förlossning eller andra orsaker kopplade till hens kön. Orsaken till en visstidsanställning får inte vara att arbetstagaren är gravid. Man kan inte heller förkorta en anställning så att den upphör när en familjeledighet börjar. Dessutom får arbetsgivaren inte låta bli att förnya ett visstidskontrakt eller ett tjänsteförordnande till exempel med anledning av graviditet, familjeansvar eller användning av familjeledighet ifall arbetsgivaren fortfarande har samma jobb att erbjuda.

Men arbetsgivaren bryter inte mot diskrimineringsförbudet om den kan visa en godtagbar orsak för sitt agerande. En godtagbar orsak kan vara bland annat det att samma person absolut måste utföra arbetet från början till slut. En annan godtagbar orsak kan vara att arbetstagaren bara skulle sköta arbetet en betydelselöst kort tid. Ibland motiverar arbetsgivaren sitt beslut med att man valt en mer kompetent person för uppgiften. Grundprincipen är att arbetsgivaren har rätt att välja den bland de arbetssökande som man vill ha. Men den här rätten begränsas av den ovannämnda bestämmelsen i jämställdhetslagen.

I rättspraxisen har man bedömt att en kompetensjämförelse mellan två personer inte är en enligt jämställdhetslagen godtagbar orsak att begränsa fortsättningen på en visstidsanställning (se bland annat de ovannämnda hovrättsdomen).

Dessutom har Jämställdhetsombudsmannen konstateterat i ett utlåtande att en person som är gravid eller familjeledig inte får konkurrensutsättas med andra sökande när det gäller att fortsätta en visstidsanställning om hen är kompetent och arbetsplatsens praxis är att förnya visstidsanställningar utan ansökningsförfarande. (TAS 215/2017; utfärdat 26.3.2018 på finska).

Utlåtandet gällde ett fall där en visstidsanställning inte förnyades efter att den anställda blev moderskapsledig. Arbetsgivaren hade rekryterat nya arbetstagare till samma uppgifter samma år.