23.10.2017

Juristen svarar: När måste arbetsgivaren erbjuda arbete?

Arbetsgivaren kan säga upp en arbetstagare av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Arbetsgivaren är skyldig att utreda möjligheterna att erbjuda arbete som ett alternativ till uppsägningen.

ARBETSGIVAREN HAR RÄTT att säga upp arbetstagaren av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker under följande tre förutsättningar. För det första krävs att uppsägningen grundar sig på sakliga och vägande skäl.

För det andra krävs att det till buds stående arbetet har minskat väsentligt och varaktigt av ekonomiska orsaker, produktionsorsaker eller orsaker som hänför sig till omorganisering av arbetsgivarens verksamhet.

För det tredje krävs att arbetsgivaren har utrett att inget annat arbete står till buds som hen skulle kunna erbjuda arbetstagaren eller till vilket arbetstagaren kan omskolas på ett sätt som anses skäligt.

Skyldigheten att erbjuda arbete eller omplacera arbetstagaren binder arbetsgivaren också efter uppsägningen, det vill säga under hela uppsägningstiden. Arbetsgivaren har också en separat återanställningsskyldighet som varar längre än uppsägningstiden, men den frågan behandlas inte här.

Uppsägningen måste återkallas om det uppstår nytt arbete under arbetstagarens uppsägningstid. Målet är att omplacera arbetstagaren i ett nytt bestående arbete, men arbetsgivaren ska också erbjuda tidsbestämt arbete.

Skyldigheten att erbjuda arbete gäller nya öppna positioner, vars minimikrav arbetstagaren uppfyller. Kraven ska motsvara arbetets verkliga och nödvändiga kravnivå. Arbetsgivaren behöver inte ordna arbete för den som hotas av uppsägning på ett sätt som skulle förutsätta uppsägning av arbetstagare i ett arbete som inte berörs av uppsägningsgrunden eller lagstridig ändring av andra arbetstagares arbetsuppgifter.

ARBETSERBJUDANDET måste vara sakligt och seriöst. Hurdant arbete är arbetsgivaren enligt lag skyldig att erbjuda? Arbetsgivaren ska i första hand erbjuda sådant arbete som arbetsgivaren och den uppsagda arbetstagaren kommit överens om i arbetsavtalet.

I andra hand ska arbetsgivaren erbjuda arbete som är jämförbart med det som kommits överens om i arbetsavtalet, det vill säga arbete som på något sätt liknar det överenskomna arbetet. Om inte heller sådant arbete står till buds ska arbetsgivaren erbjuda arbete som motsvarar arbetstagarens utbildning, yrkesskicklighet eller arbetserfarenhet.

Med sådant arbete kan i princip avses allt arbete som arbetstagaren inte tidigare utfört i arbetsgivarens tjänst, men som hen skulle kunna utföra på basis av sin utbildning, erfarenhet eller kompetens samt efter tillräcklig övning. Arbetstagaren ska vara lämplig för uppgiften.

Om det senare uppstår oenighet om skyldigheten att erbjuda arbete, ska arbetstagaren kunna specificera i vilken uppgift hen skulle ha kunnat placeras (HD:2000:59).

Om arbetsgivaren kan erbjuda flera olika positioner, ska arbetstagaren i första hand erbjudas ett bestående arbete som för arbetsvillkorens del mest liknar arbetstagarens tidigare arbete och är mest lämpligt med tanke på hens kompetens. Arbetsgivaren befrias inte från skyldigheten genom att erbjuda något annat arbete.

ARBETSGIVAREN SKA på eget initiativ utreda hurdant arbete som kan erbjudas till arbetstagaren som uppsägningshotet gäller. Om sådant arbete som arbetsgivaren enligt lag är skyldig att erbjuda står till buds, ska arbetsgivaren dessutom utreda om arbetstagaren kan klara av arbetet, ifall arbetet inte är på ett avgörande sätt mer krävande än arbetstagarens tidigare arbete.

Enligt arbetsdomstolen kan arbetsgivaren inte bedöma att arbetstagaren inte är lämplig för uppgiften, om arbetstagaren inte först ges tillfälle att visa om hen klarar av uppgiften (arbetsdomstolens avgöranden TT:2006-70 och TT:2011-87).

Arbetsgivaren ansvarar för att utreda om arbete kan erbjudas till arbetstagaren, och för att arbetstagaren begriper att arbetsgivaren har erbjudit ett arbete. Arbetet ska erbjudas till arbetstagaren personligen som ett alternativ till uppsägningen och med klara villkor. Om arbetsgivaren erbjuder arbete, och arbetstagaren utan godtagbar orsak klart tackar nej till erbjudandet, är arbetsgivaren inte skyldig att erbjuda samma arbete på nytt. Arbetsgivaren ska dock inte heller på basis av detta anta att arbetstagaren tackar nej till allt annat arbete.

Anna-Leena Virtanen, jurist
Intressebevakningslinjen, juridiska ärenden