6.2.2023

Juristen svarar: När måste man erbjuda en deltidsanställd mertidsarbete?

Arbetsgivaren ska i första hand erbjuda sina deltidsanställda mertidsarbete om hen behöver mer arbetskraft. Det finns emellertid situationer när arbetsgivaren kan anställa en ny arbetstagare utan att bryta mot denna skyldighet. För mertidsarbete krävs arbetstagarens samtycke.

Deltidsanställda har en kortare ordinarie arbetstid än heltidsanställda. Anställningsförhållandet kan vara en deltidsanställning utgående från arbetsavtalet eller på basis av ett ensidigt beslut från arbetsgivaren.

Arbetstiden förkortas antingen så att den dagliga arbetstiden är kortare eller så att antalet arbetsdagar per vecka eller per månad är lägre. Deltidsarbetstid kan vara till exempel sex timmar per dag eller 30 timmar per vecka. Om man har kommit överens om en fast genomsnittlig arbetstid för deltidsarbetet tillämpas inte bestämmelserna om varierande arbetstid.

Mertidsarbete måste erbjudas om arbetsgivaren behöver flera arbetstagare för arbetsuppgifter som passar den deltidsanställda.

Mertidsarbete betyder att den deltidsanställda på arbetsgivarens initiativ arbetar mer för hen än den överenskomna fasta arbetstiden, men inte så mycket att det överskrider den ordinarie arbetstid som fastställs i lagen. Enligt arbetsavtalslagen måste mertidsarbete erbjudas om arbetsgivaren behöver flera arbetstagare för arbetsuppgifter som passar den deltidsanställda.

Läs mer: Juristen svarar: När är arbetsgivaren skyldig att erbjuda arbete åt en uppsagd?

Arbetsgivaren måste handla jämlikt

Arbetsgivaren måste självmant erbjuda alla deltidsanställda mertidsarbete oavsett hur länge de har varit anställda och hur många timmar de arbetar, om arbetstagaren inte själv har meddelat att hen inte är intresserad av mertidsarbete. Detta gäller allt arbete som den deltidsanställda kan utföra eller inom rimliga gränser utbildas till. Behovet av mertidsarbete kan vara kortvarigt, enskilda skift eller timmar till exempel på grunda av en annan arbetstagares sjukfrånvaro. Det kan också vara långvarigare, till exempel om antalet kunder ökar eller en annan arbetstagare säger upp sig.

Arbetsgivaren måste erbjuda mertidsarbete på ett jämlikt sätt. Skyldigheten att erbjuda arbete och utbildning är primärt i förhållande till skyldigheten att återanställa arbetstagare (arbetsavtalslagen 6 kap. 6 §). Om kollektivavtalet innehåller bestämmelser om att erbjuda mertidsarbete måste arbetsgivaren också iaktta dem.

Om arbetstagaren har samtyckt till mertidsarbete redan i arbetsavtalet är hen skyldig att följa arbetsgivarens order om mertidsarbete.

Arbetsgivaren behöver arbetstagarens samtycke för att låta utföra mertidsarbete. Om arbetstagaren har samtyckt till mertidsarbete redan i arbetsavtalet är hen skyldig att följa arbetsgivarens order om mertidsarbete. Arbetstagaren kan emellertid vägra att utföra mertidsarbete av motiverade personliga skäl under dagar som angivits som lediga i arbetsskiftsförteckningen.

När behöver man inte erbjuda mertidsarbete?

Arbetsgivaren måste inte erbjuda deltidsanställda mertidsarbete om det inte är möjligt av tids- eller platsrelaterade skäl. Arbetsgivaren kan också vara förhindrad att erbjuda en deltidsanställd mertidsarbete om hen har permitterat arbetstagare, överväger permittering eller uppsägning av kollektiva skäl eller om uppsägning redan har skett men uppsägningstiden inte har gått ut. Även en situation där en arbetstagare återvänder från en familjeledighet kan förhindra arbetsgivaren från att erbjuda mertidsarbete.

Om arbetsgivaren utan orsak anställer en ny arbetstagare för att utföra arbetet utan att först erbjuda det till den deltidsanställda, bryter hen mot sin skyldighet att erbjuda mertidsarbete. Det är emellertid möjligt att anställa en ny arbetstagare utan att bryta mot skyldigheten att erbjuda mertidsarbete om det inte går att omorganisera arbetet med hjälp av arbetsskiftsplanering, utjämningssystemet för arbetstid eller andra arbetstidsarrangemang som motsvarar kollektivavtalet. 

Bevisningsbördan ligger på arbetsgivaren

Arbetsgivaren är skyldig att bevisa att det inte hade varit möjligt att erbjuda den deltidsanställda något arbete eller mer arbete än vad som erbjudits (arbetsavtalslagen 2 kap. 5 § 1 mom.). Arbetsgivaren måste ersätta de inkomster arbetstagaren hade fått för det mertidsarbete som inte erbjudits.

Den nya arbetsavtalslagen trädde i kraft i augusti 2022, och dess 2 kap. 6 § 2 mom. är nytt. Enligt momentet ska arbetsgivaren på begäran av en deltidsanställd eller visstidsanställd ge ett motiverat svar om möjligheten att förlänga den ordinarie arbetstiden enligt arbetsavtalet eller arbetsavtalets längd i enlighet med de begränsningar som nämns i lagen.

I problem gällande mertidsarbetsrätten lönar det sig att kontakta förtroendemannen. Om det inte finns en förtroendeman på arbetsplatsen kan man vända sig till JHL:s närmaste regionkontor.

Kati Piipponen är jurist vid området för juridiska tjänster.

Läs mer: HD 2006:49, HD 2017:4, AD 2015-44