21.11.2022

Juristen svarar: Uppriktig beundran eller sexuella trakasserier: hur definieras antastande i fortsättningen?

Totalreformen av sexualbrottslagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2023. Samtidigt utvidgas kriterierna för sexuellt antastande. I fortsättningen kan muntliga trakasserier vara sexuellt antastande och en straffbar handling. Ändringen påverkar även arbetsplatserna.

I den gällande strafflagen definieras sexuellt antastande som fysiska trakasserier, såsom beröring. Att snudda vid någon i matkön eller knacka någon på axeln är emellertid inte brottsligt. Att enbart krama någon anses sällan heller uppfylla kriterierna för ett brott. Det måste vara fråga om en på vissa vis intensiv handling.

För närvarande är endast fysiskt antastande ett brott. Muntliga trakasserier tolkas inte som antastande enligt gällande lagstiftning. Vid årsskiftet förändras detta, eftersom kriterierna för sexuellt antastande utvidgas från den tidigare definitionen.

Målet med antastandet kan vara att förringa eller förnedra den antastade.

Från ingången av nästa år definieras även ord, meddelanden, bilder eller andra handlingar som på grund av att de är intensiva eller upprepas är så allvarliga att de kan jämställas med beröring som sexuellt antastande. Tidigare har sådana handlingar kunnat bestraffas till exempel som ärekränkning. Ändringen förbättrar och förtydligar offrens position, eftersom även andra handlingar än beröring i fortsättningen kan klassificeras som sexualbrott.

Läs mer: Juristen svarar: Vad händer när man får en varning på jobbet?

Sakligt eller osakligt beteende?

txt:  Strafflagen fastställer inte heller i fortsättningen direkt gränserna mellan sakligt och osakligt beteende.  Handlingar som inte uppfyller kriterierna om beröring kan i praktiken vara ganska tolkningsbara.

För att handlingen ska vara straffbar ska den vara ägnad att kränka den andras sexuella självbestämmanderätt, det vill säga hens psykiska och fysiska integritet.  Perspektivet som används för att bedöma handlingen är hur en normal person i regel skulle reagera på en sådan handling under ifrågavarande omständigheter, till exempel på arbetsplatsen. Olika människor reagerar olika, så enbart en enskild individs subjektiva överreaktion på en komplimang gör inte handlingen straffbar.

Inom arbetsgemenskaper och på arbetsplatser råder i regel ett ömsesidigt förtroende och ömsesidig respekt bland kollegorna. Fall av trakasserier och antastande på arbetsplatsen kan ofta förgifta en arbetsgemenskap. Bland annat relationen mellan en chef och en underordnad förväntas i praktiken vara särskilt ömsesidigt förtrolig. I fortsättningen kommer dessa omständigheter att beaktas när handlingens straffbarhet bedöms.

Ett misslyckat försök att kyssa någon på arbetsplatsens julfest kan i fortsättningen vara straffbart som sexuellt antastande.

I förarbetet till strafflagen omnämns ett stort antal typiska fall som utöver beröring kunde vara straffbara i fortsättningen. Straffbart muntligt antastande kunde åtminstone vara att försöka övertala någon inom arbetsgemenskapen till sexuellt umgänge. Likaså kunde ogrundade frågor om någon annans sexualliv, om de inte hade en direkt anknytning till hens tjänste- eller arbetsuppgifter, anses vara muntligt antastande.

En person som antastar en annan eftersträvar inte nödvändigtvis upphetsning med det sexuella antastandet. Målet kan också vara makt i förhållande till den antastade eller till andra, eller att förringa eller förnedra den antastade.  För att antastande ska vara straffbart måste handlingen riktas mot en annan person.

Det är inte heller i fortsättningen antastande att uppriktigt berömma någon annans klädsel. Däremot kan ett misslyckat försök att kyssa någon på arbetsplatsens julfest eller att lyfta på kollegans kjol i fortsättningen vara sexuellt antastande, som kan bestraffas med böter eller högst sex månader fängelse.

Läs mer: Juristen svarar: När kan alkohol leda till uppsägning?

Målet är att ändra attityderna

Lagändringens syfte är att uppdatera attityderna så att de motsvarar modern tid, förebygga sexuellt antastande och främja jämställdhet mellan könen. Med det i åtanke är ändringen framför allt väntad och positiv.

Arbetsgivaren har i vilket fall som helst en skyldighet att ta tag i sexuella trakasserier på arbetsplatsen, oavsett om de är brottsligt straffbara eller inte. För trakasserier i arbetslivet tillämpas även i fortsättningen straffbestämmelserna för arbetsdiskriminering och arbetarskyddsbrott.

Skribenten Elsa Vasama är jurist vid området för juridiska tjänster.

Läs mer:

HD 2019:104
HD 2020:38
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L47 Arbetsbrott enligt strafflagen
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20-2 Sexualbrott enligt strafflagen
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001 Strafflag 39/1889 – Uppdaterad lagstiftning – FINLEX ®