23.8.2021

Juristen svarar: Vad ska du göra om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet?

Det inträffar över 100 000 olycksfall i arbetet per år i Finland. Man har skapat ett system för att ersätta olycksfall i arbetet, men det kan förefalla komplicerat.

Ett olycksfall i arbetet kan till exempel vara ett litet skärsår i fingret eller en allvarlig trafikolycka på vägen till arbetet som föranleder lång rehabilitering. Samma lagstiftning, det vill säga lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (nedan lagen om olycksfall i arbetet), tillämpas i bägge exempelsituationerna.

I lagen definieras bland annat begreppet olycksfall. Enligt lagen avses olycksfall vara en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare. Den lagstadgade försäkringen ersätter till exempel kostnaderna för de läkarbesök som olyckan föranleder.

Arbetstagaren ska försäkra sig om att beskrivningen av olyckan i anmälan motsvarar den egna uppfattningen om vad som hände.

Det är viktigt att notera att alla olyckor som sker på arbetsplatsen eller på arbetstid inte ersätts utgående ifrån lagen om olycksfall i arbetet. Inom distansarbetet ersätts endast skador som skett vid utövandet av arbetet och inte till exempel halknings- eller snubblingsolyckor under kaffepausen, vilka i utgångsläget skulle ha ersatts om de skett på arbetsplatsen. Distans-arbetet omfattas endast av ett mycket snävt försäkringsskydd, ifall inte arbetsgivaren har utökat skyddet med en frivillig försäkring.

Då olyckan är framme ska arbetstagaren med iakttagande av arbetsplatsens praxis berätta om olyckan för arbetsgivaren, som i sin tur meddelar försäkringsbolaget om saken. Arbetsgivaren inleder officiellt ersättnings-ärendet och ersättningshandläggningen börjar vid försäkringsbolaget. Arbetstagaren ska försäkra sig om att beskrivningen av olyckan i anmälan motsvarar den egna uppfattningen om vad som hände. Detta kan ha avgörande betydelse för om olyckan anses vara ersättningsgill.

Det är viktigt att arbetstagaren uppsöker läkare så fort som möjligt ifall olyckan förorsakat skador som kräver vård. Den vårdande läkaren ska skriva ner korrekta uppgifter om olyckan i sjukjournalen eftersom försäkringsbolaget använder sig av läkarens formuleringar vid ersättnings-besluten. Försäkringsbolagets sakkunnigläkare träffar inte arbetstagaren som råkade ut för olyckan, utan handläggningen sker skriftligen.

Det är viktigt att arbetstagaren uppsöker läkare så fort som möjligt ifall olyckan förorsakat skador som kräver vård.

Arbetsgivarens roll är endast att göra anmälan till försäkringsbolaget. Därefter är ersättningen en fråga mellan arbetstagaren som råkade ut för olyckan och försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget kan under ersättnings-handläggningens gång begära även andra utredningar av arbetsgivaren, såsom uppgifter om anställningsförhållandet, arbetsinkomster eller rehabilitering, men försäkringsbolaget fattar ersättningsbeslutet självständigt utgående ifrån lagen. Arbetsgivaren har ingen andel i ersättningsbeslutet.

Om försäkringsbolagets beslut är negativt är det möjligt att söka ändring vid besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Sökande av ändring är gratis men handläggningen av ärendet tar i genomsnitt lite mindre än ett år.
Det är möjligt att överklaga besvärsnämndens beslut vid försäkrings-domstolen och i vissa fall kan man söka rätt att överklaga försäkrings-domstolens beslut vid högsta domstolen. Vid högsta domstolen föreligger ändå risk för kostnader eftersom besvärsprocessen är annorlunda efter försäkringsdomstolen. I huvudsak förblir besvärsnämndens eller försäkringsdomstolens beslut i kraft. Handläggning vid försäkrings-domstolen tar cirka ett år.

Både arbetstagaren och försäkringsbolaget har besvärsrätt i frågor som gäller olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren har besvärsrätt endast i undantagsfall. Ersättningsbeslut beträffande till exempel läkarbesök kommer inte ens arbetsgivaren för kännedom.

Systemet avviker på ett betydande sätt från till exempel trafikförsäkringen, där ersättningstvister mot försäkringsbolaget sker i tingsrätten. I anknytning till exemplet i början omfattas arbetstagaren i praktiken av två försäkringar, ifall olycksfallet i arbetet också är en trafikskada. Också i det fallet är försäkringen för olycksfall i arbetet den primära men man kan få ytterligare ersättning från trafikförsäkringen.