8.11.2021

Juristen svarar: Vilka förändringar innebär reformen av familjeledigheterna?

Vårdansvaret för barn fördelas snart jämnare utifrån familjens egen situation. Sanna Marins regering har lämnat sin proposition om reformen av familjeledigheterna till riksdagen.

Familjeledighetsreformens viktigaste mål är att främja jämställdhet i arbetslivet och göra det enklare att kombinera arbete och familjeliv. Målet är att ta ett steg mot en jämlik syn på familjer, det vill säga att ta hänsyn till olika familjeformer samt jämställdhet mellan föräldrarna eller vårdnadshavarna.

Bakgrunden till reformen är EU-direktivet om balans mellan arbete och privatliv, som medlemsstaterna måste införa senast den 2 augusti 2022. I Finland genomförs reformen den 1 augusti.

De välbekanta termerna moderskaps- och faderskapsledighet ersätts med graviditetsledighet och föräldraledighet. Graviditetsledigheten är 40 dagar och kan inledas 14–30 dagar före beräknad förlossning. Den födande föräldern har dock alltid rätt till minst 105 dagars ledighet utan avbrott oavsett vem som tar hand om barnet.

Moderskaps- och faderskapsledighet ersätts med graviditetsledighet och föräldraledighet.

Den födande föräldern får graviditetsledighet i enlighet med skyddet för gravida arbetstagare som lagen förutsätter. Skyddet garanterar arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar samt fostret skydd mot hälsorisker, till exempel vad gäller nattarbete, samt skydd mot uppsägning.

Allt fler får rätt till familjeledighet

Föräldraledigheten uppgår till totalt 320 dagar, det vill säga 160 dagar per förälder. Det är möjligt att överföra högst 63 av sina dagar till den andra föräldern, en annan vårdnadshavare, den egna maken eller den andra förälderns make, som tar hand om barnet innan det fyller två år. Genom möjligheten att överföra dagar utökar man antalet personer som kan få rätt till familjeledighet.

Reformen innebär fler familjeledighetsdagar. En större del av föräldrapenningen till den andra föräldern, vanligen pappan, betalas som förhöjd föräldrapenning. Flexibiliteten ökar i fråga om småbarnspedagogikens tjänster och ensamstående föräldrar får rätt till hela föräldraledigheten. När det gäller förmånssystemet blir det mer flexibelt att ta ut, dela på och överföra föräldraledigheter – särskilt för människor som saknar anställningsförhållande.

Reformen innebär fler familjeledighetsdagar.

Reformen påverkar även anställningsförhållanden på många sätt. Framöver kan föräldraledigheten tas ut i fyra perioder, som vardera består av minst 12 vardagar. Det blir även möjligt att komma överens om partiell föräldraledighet. Reformen introducerar även rättigheten till fem dagars ledighet från arbetet per år för att ge personligt bistånd eller stöd till en anhörig eller närstående.

Ledigheten för vård av anhörig bygger på direktivet om balans mellan arbete och privatliv. Arbetsavtalslagen är däremot inte lika flexibel som förmånssystemet: arbetstagare måste i regel meddela om uttag av ledigheter två månader i förväg för att ge arbetsgivaren möjlighet att förbereda sig på situationen.

Starkt samband med jämlikhet och jämställdhet

Lagstiftningen tar inte ställning till avlöning under familjeledigheter. De flesta tjänste- och arbetskollektivavtal inkluderar bestämmelser om lön under moderskaps- och faderskapsledigheten. När det bakomliggande förmånssystemet och dess termer förändras, kommer man även att behöva fästa uppmärksamhet vid dessa frågor i kollektivavtalen.

Lagstiftningen tar inte ställning till avlöning under familjeledigheter.

En genomgång av termerna kommer att behövas. Samtidigt gäller det att överväga om kollektivavtalen behöver stödja lagstiftningens mål om ett jämställt föräldraskap, en jämnare fördelning av vårdansvaret eller större flexibilitet i att kombinera arbete och familj – och i så fall på vilket sätt.

Familjeledigheter har ett starkt samband med jämlikhet och jämställdhet. Människor som har rätt till föräldraledighet omfattas dock inte ofta av samma kollektivavtal, eller avtal med samma innehåll, och därför kommer helheten även fortsättningsvis att se olika ut i olika familjer. Men målet är trots allt att även arbetsvillkoren ska ta ett steg i den riktning som stakats ut av Finlands regering.

Korrigerad 12.11.2021 kl. 10.31: Orden ”för barn” har lagts till i ingressen.