23.2.2018

Kommunsektorns kollektivavtalet höjer lönerna 3,45 procent

Inom kommunsektorn framförhandlades ett drygt två 
års kollektivavtal. Avtalet höjer lönerna med i snitt
3,45 procent.

Kollektivavtalsförhandlingar innebär bråda tider för förhandlarna och förbundet. En hel del har redan behandlats men mycket återstår fortfarande att förhandla om. Till och med lindriga strids­åtgärder har behövts, men steg för steg börjar förhandlingsresultat läggas fram för beslut i JHL:s förvaltning.

Inom den största avtalsbranschen, kommun­sektorn, staten, AVAINTA-avtalet och även inom järnvägsbranschen har förhandlingsresultat uppnåtts.

Avtalen för kommunsektorn och staten och AVAINTA-avtalet godkändes av JHL:s representantskap den 15 februari. För personliga assistenter tecknades ett nytt avtal i början av februari.

Avtalsperioden för största delen av de kollektiv- och tjänstekollektivavtal som JHL ingått gick ut 31.1. Efter det började ett avtalslöst läge. JHL ökade pressen under förhandlingarna genom att meddela förbud mot övertid och byte av arbetspass bland annat i kommunsektorn, järnvägsbranschen, den privata undervisningssektorn och den privata socialservicebranschen. Efter att förhandlingsresultat uppnås återkallas förbudet mot övertid och byte av arbetspass. Det betyder att förbuden inte längre gäller på järnvägarna och i kommunsektorn. I privata socialservicebranschens och privata undervisningsbranschens förhandlingsbord löper förhandlingarna fortfarande segt.

Lönerna i kommunsektornhöjs med 3,45 %

Det nya avtalet för kommunsektorn gäller i
2 år och 2 månader. Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020. Lönerna höjs med 3,45 procent under avtalsperioden och förhöjningarna följer den allmänna linje som utformats under rundan. Dessutom uppnåddes en lösning i fråga om hur nedskärningen av semesterpenningen ska kompenseras.

Löneförhöjningarna följer en så kallad blandad linje. Under det första året betalas en del av förhöjningarna som procentförhöjningar och en del i euro. Under det andra avtalsåret är förhöjningarna procentuella.

I början av maj i år görs en allmän förhöjning av lönerna med 26 euro, dock med minst
1,25 procent. Förhöjningen betalas i euro upp till en månadslön om 2 100 euro. I fråga om löner som är högre än detta beräknas förhöjningen i procent.

Den lokala justeringspotten höjer lönerna med
1,2 procent 1.1.2019. Arbetsgivaren ska sörja för att användningen av den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt mellan olika lönesättningsbilagor under beaktande av lönesummorna i bilagorna. I april 2019 görs ytterligare en allmän löneförhöjning om en procent.

Timanställda får samma förhöjningar. För dem innebär den allmänna förhöjningen en löneförhöjning om 15–20 cent per timme beroende på löneklass från och med 1.5.2018.

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine anser att det var viktigt att få till stånd en löneförhöjning i euro.

– För väldigt många av medlemmarna i vårt förbund är en förhöjning i euro lönsammare än en procentuell förhöjning, konstaterar Niemi-Laine.

Engångspott ersätter minskadsemesterpeng

Dessutom erhölls en lösning på frågan om hur nedskärningen av semesterpenningen ska kompenseras. Denna fråga skapade friktion i förhandlingarnas slutskede. Semesterpengar ersätts med en lokal, resultatbaserad engångspost i januari 2019. Den personliga engångspostens storlek är 9,2 procent av arbetstagarens lön. För den har reserverats 135 miljoner euro.

Inkomstutvecklingen i mans- och kvinnodominerade branscher i den privata och offentliga sektorn granskas med ett långfristigt löneprogram som syftar till att jämna ut löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade branscher.

Två arbetsgrupper som är viktiga för kommunsektorn grundas – en arbetsgrupp för social- och hälsovårdsbranschen och en arbetsgrupp som behandlar inlärningen i arbetet och arbetshandledningen. Arbetsgruppen för social- och hälsovården granskar ställningen för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och möjligheterna att förbättra den. Arbetsgruppen för inlärning i arbetet fokuserar på arbetshandledning med målet att förbättra arbetsplatshandledarnas ställning. Alla huvudavtalsorganisationer är representerade i arbetsgrupperna.

Avtalet förbättrar även ställningen för arbetstagare som har familj. Faderskapsledigheten med lön förlängs från 6 dygn till 12 dygn. Dessutom höjs åldersgränsen för ledighet för vård av ett sjukt barn till 12 år.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är Finlands största avtalsbransch. Branschen omfattar över 300 000 löntagare.

Järnvägarna fick rentav treårigt avtal

JHL och Palta förhandlade fram förhöjningar på 3,2 procent till järnvägarna. Lönerna höjs med 1,6 procent fr.o.m. 1.4.2018 och med 1,6 procent fr.o.m. 1.4.2019.

VR, tåget

Avtalet omfattar bland annat textändringar som gäller byte av arbetsturer och allmänna ändringar i arbetsavtal.

Avtalsperioden är 1.2.2018–30.1.2021. Avtalet gäller 2 + 1 år, vilket innebär att det kan sägas upp så att det upphör i slutet av år 2020, om en överenskommelse om löneuppgörelsen för år 2020 inte uppnås senast 30.11.2019.

 

Följ med avtalsförhandlingarna på förbundets webbplats, jhl.fi/forhandlingslaget