12.3.2019

Korsholmsanställda överförs på bolag om fusionen med Vasa blir av – Samarbetsförhandlingar har inletts

Om Vasa och Korsholm beslutar om en fusion den 2 april har personalen i synnerhet i Korsholm omställningar framför sig. Kring 100 anställda inom kosthållning, städning och fastighetsskötsel kan vänta sig att bli överförda på bolaget Teese Botnia och byta kollektivavtal till Avainta-avtalet. Ekonomi- och löneräkningspersonal överförs på bolaget Mico Botnia.

I Korsholm ordnas en rådgivande folkomröstning om fusionen den 17 mars där frågan är en het potatis. Två veckor senare ska Vasa stadsfullmäktige och Korsholms kommunfullmäktige besluta om fusionen på möten som ordnas samtidigt, den 2 april. Den nya staden bildas den 1.1.2020 om fusionen godkänns.

Vasa stad och Korsholms kommun har inlett samarbetsförhandlingar med sin personal med anledning av den planerade kommunsammanslagningen. I det här skedet är samarbetsförhandlingarna formella till sin karaktär.

– Under den första förhandlingen presenterades den nya stadens nämnder. Det handlar inte om några jobb i det här skedet, säger Heikki Mustonen, JHL:s huvudförtroendeman i Vasa.

Fullmäktigemöte avgörande

Om kommunfullmäktige i Korsholm godkänner fusionen fortsätter samarbetsförhandlingarna i Korsholm den 8.4, säger Satu Lindström, JHL:s huvudförtroendeman i Korsholm. Då kommer cirka 100 anställda i Korsholm sannolikt att överföras på stödtjänstbolaget Teese Botnia. Ekonomi- och löneräkningspersonal överförs då till Mico Botnia.

– Ännu vet vi ingenting. Den 2 april får vi se hur det blir, säger Lindström som uttalar sig försiktigt eftersom förtroendemännen i Korsholm kommit överens om att inte ta ställning till fusionen.

Bolagen byter till Avainta-avtalet

Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt startade bolagen Mico Botnia och Teese Botnia den 1 maj 2018. De köper kosthållning, städning, fastighetsskötsel samt upphandlings- och logistiktjänster av Teese Botnia. Bolaget sköter också Vasa stads lager. Ungefär 400 anställda övergick från Vasa stad till Teese Botnia. Nu har Teese Botnia ungefär 730 anställda.

Mico Botnia som säljer ekonomi- och löneräkningstjänster, ITC-tjänster och tolkning och översättning. Cirka 100 anställda inom ekonomi och löneräkning överfördes från Vasa stad till det nya bolaget.

– De anställda som överförts från Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt till Teese Botnia följer de kommunala kollektivavtalen till avtalsperiodens slut, det vill säga slutet av mars nästa år. Under nästa avtalsperiod tillämpas kollektivavtalet för Avainta arbetsgivarna, säger Aira Helala, JHL:s huvudförtroendeman på Teese Botnia.

De som nyanställs följer Avainta-avtalet direkt.

Samma princip för korsholmare?

Helala tror att samma princip kommer att följas i fråga om de anställda som eventuellt överförs från Korsholm, det vill säga att de följer de kommunala avtalen de tre första månaderna nästa år och sedan övergår till kollektivavtalet för Avainta.

– Det är inte några stora skillnader i avtalstexterna och den totala lönen påverkas inte. Men de personliga tilläggen införs i grundlönen, säger Helala.

Tre års anställningsskydd

Fusionen ger de fastanställda ett anställningsskydd på tre år. Heikki Mustonen tror inte att det finns någon risk för uppsägningar på den kommunala sidan efter att treårsperioden gått ut. Han tror inte heller att det finns något tryck på att ytterligare bolagisera eller lägga ut tjänster.

De viktiga frågorna i de fortsatta förhandlingarna är löneharmonisering, personalförmåner, de timavlönades lokala avtal, lönedag och arbetarskyddsfrågor.

– Allt ska vara klart före slutet av oktober. Det blir väldigt tajt, säger Satu Lindström.

Lång process

En fusion mellan Vasa och Korsholm har diskuterats sedan 2006 och utretts hela fyra gånger, men det är första gången utredningen lett till förhandlingar och ett samgångsavtal. Motståndet mot en fusion har varit starkt i Korsholm. En orsak är språkförhållandena. I Korsholm har 69 procent svenska som modersmål, men i Vasa bara 23 procent. I det fusionerade Vasa skulle andelen svenskspråkiga vara 33 procent.

Fusionen är en språkfråga också för JHL-medlemmarna i Korsholm. De flesta av dem talar svenska och är vana att få sin fackliga service på svenska. De undrar hur det ska gå i Vasaföreningen där finskan dominerar, säger Lindström.