4.9.2020

Kurserna flyttar till nätet: Digitalt språng för JHL-institutet

Merparten av JHL-institutets kurser ordnas i höst på distans.
– Det blir spännande att se hur det känns och om allt fungerar som vi tänkt, säger Margot Nyroos, kursledare och sakkunnig för regional verksamhet.

När statsrådet i mars gav order om att läroanstalterna skulle stänga sina
dörrar på grund av coronaviruset, inhiberades nästan hundra av vårens kurser vid JHL-institutet.

Ungefär hälften har flyttats till hösten. Målet var att möjligast många kurser skulle genomföras som närundervisning, men på grund av det förvärrade coronaläget kommer fokus i stället att vara på distansundervisning.

– Från och med den 11 september ordnas JHL-institutets kurser som distansundervisning. De kurser som enligt kurskalendern äger rum tidigare än så ordnas som närundervisning ifall inte annat anges, säger JHL-institutets biträdande rektor Janne Hernesniemi.

Tanken är att distansundervisningen fortsätter till årets slut. Lokala kurser för små deltagargrupper kan också före årsskiftet ordnas som närundervisning. En klar förutsättning är att säkerhetsföreskrifter gällande till exempel säkerhetsavstånd beaktas noga.

Hybridlösning testas

Vid distansundervisning har studerande och lärare kontakt via en nätplattform. Kurserna består av föreläsningar, samtal och övningar.

Institutet använder den digitala inlärningsmiljön Howspace samt Zoom- och Videra-förbindelser. Sannolikt tas även Teams-applikationen, som
passar bra för grupparbete, i bruk småningom.

Höstens första svenskspråkiga kurs, Aktuellt för förtroendemän, genomförs både på distans och som närundervisning. Det är upp till den studerande att välja vilket alternativ hen föredrar.

– Tanken är att distansundervisningen fortsätter till årets slut.

En del av föreläsarna på kursen kommer också att hålla sina framföranden via nätet.

– Tidigare har inga svenskspråkiga kurser hållits på distans. Nu har vi chansen att testa något nytt som kan vara användbart också under normala omständigheter, säger JHL-institutets rektor Anne Karjalainen.

I skrivande stund har inga svenskspråkiga kurser tagits bort ur höstens kurskalender på grund av coronan. Margot Nyroos, kursledare och sakkunnig för regional verksamhet vid Österbottens regionkontor, säger att studerande inte heller har avbokat kursanmälningar på grund av epidemin. Tvärtom: vissa svenskspråkiga kurser har fått fler anmälningar i och med att det blivit möjligt att delta i undervisningen på distans.

Margot Nyroos ser mer spänning fram emot sin första kurs där en del av studerandena deltar på distans.

– De som inte har haft möjlighet att resa till kursplatserna kan nu delta på samma villkor som alla andra. På så vis har det digitala språnget vi varit tvungna att ta på grund av coronan också fått positiva följder, säger Nyroos.  

Hon har ingen tidigare erfarenhet av hybridundervisning där en del studerande deltar via nätförbindelse och en del är fysiskt närvarande i klassrummet.   

– Det blir spännande att se hur det känns och om allt fungerar som vi tänkt.

Tillräckliga säkerhetsavstånd

För de av höstens kurser som genomförs som närundervisning har institutet gjort upp detaljerade säkerhetsanvisningar. De grundar sig på THL:s och UKM:s rekommendationer och på utbildningsstyrelsens preciserande anvisningar.

Den viktigaste säkerhetsföreskriften är att den som kommer på kurs ska vara frisk och symtomfri. 

– Den som har en luftvägsinfektion får inte delta i närundervisningen. Samma sak gäller om personen haft kontakt med en person som har smittats eller misstänks ha smittats av koronaviruset, säger Janne Hernesniemi.

Distansundervisningen gör det möjlighet för fler JHL-medlemmar att delta i kurser.

En annan viktig anvisning är att närundervisning inte rekommenderas för dem som hör till en riskgrupp.

För att se till att säkerhetsavstånden är tillräckliga har undervisningsutrymmena möblerats om.

– Bord och stolar har placerats på cirka 1,5 meters avstånd från varandra. Om ett klassrum tidigare hade plats för 30 studerande, finns där i nuläget plats för högst hälften, säger Hernesniemi.

Dessutom strävar man efter att hålla undervisningsgrupperna isolerade från varandra och JHL-husets personal. Studerandena rör sig längs promenadstråk som reserverats för dem och använder egna hissar och wc-utrymmen. Dessutom äter studerandena i omgångar och med tillräckliga säkerhetsavstånd.

Även vid inkvarteringen strävar man efter att minimera smittorisken. Studerandena får tillgång till singelrum utan extra kostnad, förutsatt att hotellets bokningsläge tillåter det.

Ekonomin har fått en törn

Annulleringen av vårens kurser har gjort djupa hack i JHL-institutets budget. Det handlar om ett bortfall på hundratusentals euro i form av uteblivna studieavgifter och statsandelar.

Statsandelarna betalas vanligen ut endast för genomförd närundervisning. På grund av coronaepidemin har statsandelar undantagsvis betalats ut också för distansundervisning.

Anne Karjalainen beskriver institutets ekonomiska situation som allvarlig men stabil.

– Ju snabbare vi kan återgå till närundervisning på ett säkert sätt, desto stabilare är den ekonomiska grunden och institutets verksamhet kan fortsätta i tidigare utsträckning, säger Karjalainen.