25.9.2018

Nollavtal kallas nu varierande arbetstid

En ändring av arbetsavtalslagen förbättrar för dem som har nollavtal. JHL hoppades på strängare regler i lagen, men nu tas nollavtal upp i nya kollektivavtal.

Arbetsgivaren kan inte avtala om en kortare minimiarbetstid än det verkliga behovet är.

Sedan arbetsavtalslagen ändrades i början av juni kan arbetsgivaren använda varierande arbetstid – nollavtal i folkmun – endast om det behov av arbetskraft som arbetsavtalet gäller inte är varaktigt. Tack vare reformen kan arbetsgivaren inte avtala om en kortare minimiarbetstid än det verkliga behovet är.

Nollavtalen har redan länge varit en del av det finländska arbetslivet trots att arbetslagstiftningen inte känner till termen. Vanligtvis avses avtal där arbetstiden är 0–40 timmar i veckan.

Den nya lagstiftningen talar fortfarande inte om nollavtal utan om varierande arbetstid. Är det samma sak?

– Med varierande arbetstid avses arrangemang där arbetstagarens arbetstid varierar mellan noll timmer eller en minimiarbetstid och en maxarbetstid. Också inhopp, där arbetstagaren kallas på jobb efter behov, är varierande arbetstid. Det är frågan om en språklig försköning, säger avtalsombudet Erika Mattsson på JHL.

Lön för sjuk- och uppsägningstid

”Den sjukskrivna måste få lön då ett arbetspass prickats in i arbetsschemat eller om man på annat sätt kan anse det klart att arbetstagaren skulle ha jobbat om hen varit arbetsför.”

Vad blev bättre för dem som har nollavtal i och med lagändringen i juni? Den nya paragrafen stärker i synnerhet rätten till lön under sjukskrivning eller uppsägningstid för dem med varierande arbetstid.

Skyldigheten att betala lön under sjukskrivning preciseras. Den sjukskrivna måste få lön då ett arbetspass prickats in i arbetsschemat eller om man på annat sätt kan anse det klart att arbetstagaren skulle ha jobbat om hen varit arbetsför, säger Mattsson.

Dessutom tryggas rätten till lön under uppsägningstid.

– Avsikten med detta är att ingripa mot situationer där arbetsgivaren inte erbjuder anställda med nollavtal arbetspass för att undgå att betala lön under uppsägningstiden.

Om arbetsgivaren erbjuder mindre jobb under uppsägningstiden än genomsnittet under de senaste tolv veckorna före det sista arbetspasset, måste arbetsgivaren ersätta inkomstbortfallet som underskridandet orsakat.

En annan förbättring är enligt Mattsson att den anställda kan meddela hur mycket mer än minimiarbetstiden hen kan jobba innan arbetsschemat görs upp. Tidsfristen för meddelandet får inte vara tidigare än en vecka innan arbetsschemat ska utarbetas.

– Det här underlättar möjligheterna att passa ihop arbete och fritid, och också möjligheterna att vid behov ta andra jobb, säger Mattsson.

Arbetsgivaren kan inte längre kräva arbetstagarens samtycke till extra jobb för en odefinierad period utan arbetstagaren ska samtycka varje gång.

Bättre villkor i kollektivavtal

Motsvarar lagstiftningen om nollavtal nu JHL:s krav?

– Samtycke om extra jobb varje gång motsvarar JHL:s mål. Men vi anser att bestämmelsen också borde ha gällt deltidsanställda med fast arbetstid, säger Erika Mattsson.

I de senaste förhandlingarna om kollektivavtal lyckades vi få in bättre villkor än lagen ställer i kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.

JHL hoppades på ännu bättre metoder för att trygga ställningen för dem med nollavtal. JHL och FFC ansåg att man borde ha skrivit in en princip om etablerad arbetstid gällande deltidsarbete samt skyldighet för arbetsgivaren att iaktta hur principen förverkligas. Dessutom borde arbetsgivaren ha fått en skyldighet att vid behov ändra på villkoren i arbetsförhållandet att motsvara den etablerade arbetstiden.

– Det är främst de yngre generationerna som har nollavtal, personer under 30 år. De unga skulle ha behövt och förtjänat effektivare rättigheter i början av sin arbetslivskarriär.

Bland JHL:s branscher är varierande arbetstid vanligast inom den privata socialservicesektorn, tror Mattsson.

– I de senaste förhandlingarna om kollektivavtal lyckades vi få in bättre villkor än lagen ställer i kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Dessutom fick vi in olika formuleringar om varierande arbetstid i flera andra kollektivavtal i den privata branschen. Vi fortsätter alltså att jobba för personer med nollavtal genom kollektivavtalen.