7.12.2017

Päivi Niemi-Laine: Fackföreningsrörelsen arbetar för ett mänskligt Europa

Jag vill ha ett bättre Europa för arbetarna. EU-kommissionen har föreslagit att det inrättas en europeisk pelare för sociala rättigheter (European Pillar of Social Rights). Den europeiska fackföreningsrörelsen för en kampanj för att stärka arbetarnas ställning i Europeiska unionen och kräver omfattande genomförande av pelaren.

Även JHL deltar i påverkansarbetet för ett mer socialt Europa. Vi samarbetar också ständigt med andra förbund, centralorganisationer och europeiska systerorganisationer för att påverka i viktiga frågor.

Samarbetet behövs, eftersom det inte är helt klart om vår regering arbetar för ett humanare, socialare Europa. De EMU-riktlinjer för utveckling av Europeiska unionen som regeringen presenterade i oktober målar upp ett kallt och företagsfokuserat Europa. Förutom ekonomiska kriterier ska valutaunionen också ägna uppmärksamhet åt saker som har ett starkt samband med människors vardag. Ekonomin kan inte längre ensam diktera riktningen; medborgarnas förtroende för Europeiska unionen måste återställas.

JHL har som mål att påverka arbetstagarnas utkomst, arbetshälsa och mänskliga rättigheter. Man ska kunna leva på sin lön. Nollavtal, en omväg för att försämra arbetsvillkoren och minska arbetets värde, ska bort. Insatser behövs i utbildning och förebyggande av utslagning bland barn och unga. Insatser behövs i jämlika offentliga tjänster, oberoende av ekonomisk ställning eller härkomst. Arbetslösa ska inte försättas i en sämre ställning, utan man måste satsa på att skapa arbetsplatser och främja sysselsättning med rättvisa villkor. Alla ska ha rätt till en värdig ålderdom. Dessa faktorer utgör nya indikatorer för välfärd och ekonomi, indikatorer som ger en verklig bild av nationernas välfärd.

Vi kan främja många av dessa frågor på nationell nivå genom politiska beslut. Det finns dock en del gränsöverskridande hinder för ett socialt Europa, sådana som inte kan klaras utan EU-samarbete och gemensam lagstiftning.

Finland måste vara aktivare och ta initiativ. Finlands EU-ordförandeskap år 2019 utgör ett naturligt tillfälle att se över EU-politiken. Fredsprocessen fortsätter om Europa går in för en humanare politisk agenda.  Finland har en chans att profilera sig i frågan.

Även FFC har nyligen tagit ställning till att Europa behöver förtroende och rättvisa spelregler. FFC efterlyser rättvisa spelregler i såväl arbetarskyddet som i handelspolitiken. Arbetslivet har fortfarande stora brister och i en del EU-länder har arbetstagarna mycket begränsade möjligheter att förhandla om sina arbetsvillkor och påverka på sin arbetsplats. Arbetslivet är fullt av nya utmaningar: digitaliseringen förändrar arbetets innehåll och ger upphov till nya typer av arbetsförhållanden. Nya teknologiska utmaningar kräver nya europeiska lösningar. Grunden för välfärd, de offentliga finanserna, måste fås i balans och den skadliga skattekonkurrensen i ordning.

Tillsammans ska vi utmana regeringen och de politiska partierna att förnya unionen för att främja människors och arbetstagares välfärd!