15.1.2019

Päivi Niemi-Laine: Gott arbetshälsoår!

De offentligt anställda binder sig vid sitt arbete, men inte lika bra som förut. År 2019 är det dags att avstå från illamående på jobbet. Det förutsätter ett gott ledarskap, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Det nya året skapar förhoppningar om att saker och ting ska bli bättre. Jag hoppas att arbetsgivarna i år ska satsa på arbetstrivsel och avstå från illamående i arbetet.

Arbetshälsoinstitutet uppskattade 2016 att illamående i arbetet kostade arbetsgivarna 25 miljarder euro. Illamåendet syns som ovilja att förbinda sig, arbetsoförmåga och sjukskrivningar. Den centrala orsaken är dåligt ledarskap.

Arbetstagarna inom den offentliga sektorn har bundit sig vid sina jobb trots att lönerna är låga. De har gjort det för att man jobbat för välbefinnandet i arbetet.

Efter de stora reformerna inom den offentliga sektorn har de anställda inte längre tid att utföra sina grunduppgifter väl.

Nu har den positiva utvecklingen avstannat, visar en undersökning som den offentliga sektorns arbetspensionsförsäkrare Keva gjort. Efter de stora reformerna inom den offentliga sektorn har de anställda inte längre tid att utföra sina grunduppgifter väl.

Undersökningen visar att nästa alla tycker att deras jobb är betydelsefullt. Nästan fyra av fem upplever glädje och iver i arbetet. Lika många ser sin arbetsförmåga som god eller utmärkt.

Men samtidigt visar resultatet att bara 59 procent av de kommunalt anställda, 73 procent av kyrkans arbetstagare och 64 procent av de statsanställda anser att de kan påverka sitt jobb. Färre än förut anser att de har goda personliga resurser att möta förändringar i sitt arbete.

Av kommunernas arbetstagare upplever hela 61 procent psykisk belastning. Det samma gäller för 52 procent av kyrkans och 46 procent av statens arbetstagare. En tredjedel av de anställda upplever att de inte har tillräckligt med tid för att utföra arbetet. I social- och hälsovårdsbranschen, polisväsendet och fångvården har nästan varannan anställd mött våld eller hot om våld från en kund.

Endast varannan ledningsgrupp behandlar regelbundet nyckeltal för välbefinnande på jobbet.

Den här informationen används dessvärre inte i någon större utsträckning. Endast varannan ledningsgrupp behandlar regelbundet nyckeltal för välbefinnande på jobbet. Mindre än hälften av organisationerna inom den offentliga sektorn har gjort upp en plan för att minska på sjukskrivningarna. Bara en fjärdedel har en plan för att förebygga sjukpensioner.

Många organisationer har goda tillvägagångssätt för att stöda yrkeskarriärerna. 93 procent av organisationerna har tidigt stöd för arbetsförmågan. Det bästa sättet att stöda personalens psykiska resurser i förändringsprocesser är att främja arbetsförmågan systematiskt och proaktivt. Det är synnerligen viktigt att bedöma hur effektfull företagshälsovården är.

Digitaliseringen och de strukturella reformerna inom den offentliga sektorn medför allt fler betydande förändringar. Att leda arbetsförmågan i förändringsprocesser betalar sig mångfaldigt.

Arbetsgivare, let’s go!