6.11.2019

Päivi Niemi-Laine: JHL – Det bästa vårdarfacket

Päivi Niemi-Laine

Ingen är ensam det bästa proffset i sjukhusets ekosystem. Ur patientens synvinkel är det viktigt att allas arbete uppskattas, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL är det bästa vårdarfacket. Varför? Jo, helt enkelt för att bland JHL:s medlemmar finns flera yrkesgrupper som jobbar i sjukhusets ekosystem. De ingår i sjukhusens tvärfackliga team från sjukskötare till anstaltsvård, instrumentvård, kosthållning, teknik och logistik. Alla behöver varandra för att kunna trygga patientsäkerheten.

Under den senaste tiden har jag besökt många sjukhus. En sjukskötare – medlem i JHL – berättade om hur svårt det är att upprätthålla patientsäkerheten. Hennes närmaste kolleger är läkarna, anstaltsvårdarna och instrumentvårdarna. Det är svårt att hitta yrkeskunniga och motiverade anstaltsvårdare för branschen. Maten tillreds i sjukhusets stora kök under samarbete av yrkeskunnig kostservicepersonal.

– Alla behöver varandra för att kunna trygga patientsäkerheten.

Anstaltsvårdaren delar ut maten tillsammans med vårdaren. Hen måste känna till specialdieterna utmärkt. Dessutom måste hen skapa hygien och sterilitet. Kompetensen måste vara hög för att sjukskötaren ska kunna lita på att bakterier inte sprids.

Vid operationer är det förstås viktigt att anestesiläkare och operationssjukskötare. Men det är anstaltsvårdaren och instrumentvårdaren som står för det sterila rummet och instrumenten. Operationer kan inte utföras tryggt om inte anstaltsvårdaren städat rummet omsorgsfullt. Instrumentvårdaren säkerställer att instrumentpåsarna innehåller korrekta instrument och att de är sterila. En läkare sade att harmonin i operationen förstörs om det saknas så mycket som en skruv i instrumenthelheten. Sjukhustekniken tryggas av proffs inom teknik och logistik. Apparaterna i operationssalen måste fungera felfritt under långa operationer. Nu råder det brist också på instrumentvårdare.

Närvårdare har fått utbildning i att ta prover när det inte funnits laboratoriepersonal att tillgå. På sjukhusen jobbar utbildad personal inom alla länkar av patientens servicekedja. Som en kirurg uttryckte det: Ur patientens synvinkel är det viktigt att allas arbete uppskattas. Detta har nu erkänts i det nya lagförslag som fastställer personaldimensioneringen i institutionsvården för äldre.

Ingen är ensam det bästa proffset i sjukhusets ekosystem. Alla proffs behöver varandra.