14.4.2021

Päivi Niemi-Laine: ”Låt oss orka ännu ett tag”

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine frågar sig om en åsiktsyttring alltid är befogad. Hon tar bland annat ställning till demonstrationer som ordnats mot coronarestriktioner.

Paragraf 13 i Finlands grundlag ger var och en rätt att anordna demonstrationer och delta i sådana. Trots denna grundrättighet befinner sig vårt land under sådana förhållanden där medborgarnas verksamhet kan begränsas i enlighet med 23 paragrafen i grundlagen. 

Den 20 mars ordnades en demonstration mot restriktioner som utfärdats av statsmakten. Grunderna för demonstrationen var svaga i en situation då nationen står på knä inför ett osynligt och snabbt muterande virus.

I undantagsförhållanden är den främsta uppgiften för landets regering att skydda medborgarnas hälsa och säkerhet.  Därför har våra medborgerliga fri- och rättigheter begränsats redan i ett drygt år från och med våren 2020.

Åtgärderna är till för att skydda, inte för att orsaka förtret.

Regeringen har följt 23 paragrafen i grundlagen när medborgarnas grundrättigheter har begränsats. Paragrafen möjliggör tillfälliga undantag i grundrättigheterna jämfört med normala förhållanden. Dessa kan komma på fråga när undantagstillståndet är ett faktum och nationen står inför ett allvarligt hot, såsom just coronaviruset. Riksdagen behandlar och beslutar om statrådets förordningar gällande undantagen.  

De finländska sjukhusens maximala kapacitet börjar vara nådd. Genom att införa restriktioner strävar regeringen efter att trygga människors liv och hälsovårdens funktion under krisen. Åtgärderna är till för att skydda, inte för att orsaka förtret. Alla har inte insett vilken allvarlig risk coronakrisen utgör för medborgarnas hälsa och säkerhet, utan medborgare på olika håll i världen har börjat samlas för att demonstrera mot de begränsningar som regeringarna utfärdat.

Det är ofattbart hur man under coronakrisen medvetet vill äventyra samhällets säkerhet och medborganas liv. Skulle inte den bästa formen av solidaritet just nu vara att alla skulle följa regeringens instruktioner? På så sätt kan vi dämpa sjukdomens framfart och spara människoliv. Låt oss orka ännu ett tag, för snart har vi alla fått vaccin.