15.6.2022

3 ledare, 3 ödesfrågor – Så här lovar JHL:s ledning att förändra ditt fackförbund under de kommande fem åren

Fackförbundet JHL fick en ny ledartrojka för de kommande fem åren. Motiivi frågade ordföranden och branschcheferna hur de tänker förnya förbundet i en tid då historiska omvälvningar skakar om samhället och arbetslivet.

Historiska förändringar och exceptionella utmaningar. Dessa ord sammanfattar stämningarna hos fackförbundet JHL:s nya ledning i en osäker samhällelig situation som också påverkar fackrörelsen.

I JHL:s ledningstrojka fortsätter två personer från föregående period, ordförande Päivi Niemi-Laine och branschchef Håkan Ekström. Den andra branschchefen, Saila Ruuth, är ny.

Ruuth efterträder Teija Asara-Laaksonen, som går i pension. Ruuth flyttar över till JHL från social- och hälsovårdsministeriet, där hon verkat som statssekreterare.

JHL:s nya representantskap samlades för första gången under sitt konstituerande möte den 7–8 juni och tog samtidigt beslut om de avgörande personalvalen för den följande femårsperioden. Representantskapet är JHL:s högsta beslutande organ.

Läs mer: Statsminister Sanna Marin vid representantskapsmötet:
Kommunsektorn fick ett löneprogram som ökar jämlikheten – Tack till JHL för en lösningsintriktad attityd

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande: Jag stärker medlemmarnas ställning i arbetslivet

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

1 JHL har på kort tid fått över 11 000 nya medlemmar. Hur försäkrar sig förbundet om att de alla stannar kvar?

– JHL måste ge starkare stöd åt föreningsverksamheten. Medlemmarna har sitt hem i JHL:s föreningar. Nu har vi en bra möjlighet att intervjua de nya medlemmarna och få information om deras behov. Jag tror att vi med hjälp av en sådan här dialog kan utveckla vår verksamhet medlemscentrerat. Medlemmarna äger förbundet och kommer alltid först.

2 Vilken är JHL:s största enskilda utmaning under de följande fem åren och hur kommer förbundet att svara på den?

– Förändring, förändring, förändring. Social- och hälsvårdsreformen är en speciellt stor omvälvning. JHL ser genom SH-avtalet till att våra medlemmar utan bekymmer kan sköta sina egna uppgifter inom välfärdsområdena.

– Nu har vi en bra möjlighet att intervjua de nya medlemmarna.Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

JHL sköter om intressebevakningen för sina medlemmar. Samtidigt förnyas kommunerna. De kommunalt anställda måste få arbetsro för att sköta sina viktiga uppgifter. Kommunalpolitikerna måste koncentrera sig på att förbättra tillgängligheten på kommunala tjänster och inte på nedskärningar eller utkontraktering av tjänster.

Det är kostnadseffektivt att utföra arbete i egen regi. Arbete som lagts ut på entreprenad har visat sig vara dyrt, eftersom privata producenter måste frambringa vinst. Den offentliga sektorn koncentrerar sig på att servicen ska vara effektfull och tillgänglig i stället för vinstbringande.

3 Vad lovar du att konkret göra för medlemmarna i din egen roll under den kommande femårsperioden?

– Det är viktigt att förbättra intressebevakningen och servicen för medlemmarna. JHL måste vara närvarande där vi behövs, för utan medlemmar finns inte JHL.

Förstås lovar jag att också göra sådana förändringar som leder till att medlemmarnas ställning i arbetslivet stärks och till att fackförbundens ställning blir bättre i både samhället och arbetslivet.

Håkan Ekström, branschchef och ordförandes ställföreträdare: Jag satsar på en djärv utveckling

JHL:s branschchef Håkan Ekström.

1 JHL har på kort tid fått över 11 000 nya medlemmar. Hur försäkrar sig förbundet om att de alla stannar kvar?

– Den här våren har varit historisk på många vis. År 2022 är också ett speciellt år i och med att över 11 000 nya medlemmar har anslutit sig till oss i år. Det finns flera orsaker till det. Men det är uppenbart att förbundets profil och attraktivitet har ökat, eftersom vi har fattat djärva beslut och förstärkt vår intressebevakning.

– Förbundets profil och attraktivitet har ökat.Håkan Ekström, JHL:s branschchef


Vi är idag kända som ett fackförbund som inte skyggar för att ta ställning och en samarbetspartner som kan förhandla och söka lösningar – men samtidigt också en arbetsmarknadspart som vid behov kan främja sina medlemmars intressen med kraftiga organisationsmässiga åtgärder. För att hålla kvar våra medlemmar och växa är det viktigt att JHL håller fast vid dessa grundpelare även under den kommande representantskapsperioden.

Vi måste trygga förutsättningarna för avtalsenlig och yrkesinriktad intressebevakning på arbetsplatsnivå. På det viset kan vi skapa en naturlig kontakt med förbundets nuvarande medlemmar och de arbetstagare som blir erbjudna ett medlemskap i fackförbundet.

2 Vilken är JHL:s största enskilda utmaning under de följande fem åren och hur kommer förbundet att svara på den?

– Det finns alla sorters utmaningar. Centralt är emellertid behovet att lyckas i en verksamhetsmiljö där strukturer förändras både på arbetsplatserna och inom intressebevakningen som helhet.

Vi måste lyckas utveckla föreningarnas struktur och vår intressebevakning på ett sätt som svarar på arbetsgivarnas omorganisering. Den största frågan handlar om att se till att våra egna strukturer är i skick när välfärdsområdenas verksamhet kör igång.

3 Vad lovar du att konkret göra för medlemmarna i din egen roll under den kommande femårsperioden?

– Jag kommer att göra mitt för att JHL ska fortsätta utvecklas som ett modernt förbund som följer sin tid och kraftigt bevakar sina medlemmars intressen på arbetsmarknaden.

Vi har nu fått fler medlemmar och kommit igång med att göra förbundet starkare. Jag vill hålla fast vid denna djärva och målinriktade verksamhet. Samtidigt vill jag verka för att förbundet också i fortsättningen ska vara öppet för utveckling och reform.

Saila Ruuth, branschchef: Jag gör mitt för att JHL ska vara det mest slagkraftiga och starkaste fackförbundet som visar mest omsorg

JHL:s nya branschchef Saila Ruuth.

1 JHL har på kort tid fått över 11 000 nya medlemmar. Hur försäkrar sig förbundet om att de alla stannar kvar?

– Det är viktigt att kommunicera aktivt om hur relevant varje medlem är för att arbetsförhållandena hålls anständiga, lönerna stiger rättvist och arbetstagarna har möjlighet att utveckla sig.

Utan en stark organisering och aktiva medlemmar är trovärdig intressebevakning inte möjlig, så varje medlem är guld värd.

Dessutom erbjuder JHL sina medlemmar rikligt med utbildningar, evenemang och andra utmärkta medlemsförmåner.

2 Vilken är JHL:s största enskilda utmaning under de följande fem åren och hur kommer förbundet att svara på den?

– De mer omfattande samhälleliga utvecklingsutgifterna kommer att kräva stor uppmärksamhet. Den nya regeringen som förhandlas fram efter riksdagsvalet nästa vår har en avgörande betydelse för arbetslagstiftningen, socialskyddet och välfärdstjänsterna.

– Utan en stark organisering och aktiva medlemmar är trovärdig intressebevakning inte möjlig.Saila Ruuth, JHL:s branschchef

Det finns också mycket att göra med att utveckla kollektivavtalsförhandlingssystemet och samarbetet mellan förbunden.

3 Vad lovar du att konkret göra för medlemmarna i din egen roll under den kommande femårsperioden?

– Jag lovar att sköta mitt jobb efter bästa förmåga och därmed för min egen del göra det möjligt för JHL att vara det mest slagkraftiga och starkaste fackförbundet som visar mest omsorg, som det heter i strategin som representantskapet precis godkänt.

Det betyder att vi verkar för medlemmarnas bästa vid samhällspåverkan, kollektivavtalsförhandlingar, intressebevakningen på arbetsplatser och när vi löser enskilda medlemmars problem