19.3.2019

Päivi Niemi-Laine: Den ansvarslösa vårdens tid är förbi

JHL vill vara en samarbetspartner till de privata vårdföretagen, men kräver att de förbinder sig vid förbundets ansvarsfulla affärsmodell, skriver ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL kräver ett slut att man gör snabbvinster på äldre, barn och personer med funktionsnedsättningar. Företagen måste nu satsa på en mänsklig och kvalitativ vård. JHL förbinder sig vid att samarbeta med privata vårdföretag för att förbättra kvaliteten på äldreomsorgen och arbetsförhållanden. Förutsättningen är att företagen förbinder sig vid JHL:s ansvarsfulla affärsmodell.

Lagen måste ändras så att det finns minst 0,7 vårdare per brukare i varje arbetspass. Vinstmaximeringen måste tyglas med en begränsande lag.

Innan lagen ändras måste de grundläggande faktorerna fixas. Företagen måste förbinda sig vid rätt personalstruktur. Lag förpliktar dem att trygga kvalitativ service genom att personalens antal, utbildning och arbetsuppgifter motsvarar antalet äldre. Också Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendation förutsätter att personalstrukturen och mängden är sådan att de tryggar en god ålderdom.

Serviceproducenten förbinder sig vid att producera servicen med den personalmängd man kommit överens om i uppdragsavtalet och i koncessionen. Till exempel privata företag har ofta som utgångspunkt att ha för lite personal i arbetspassen i sina enheter. JHL ser som enda lösning att mängden fastanställd personal motsvarar personalmängden i koncessionen.

JHL kräver att personer som är anställda under nollavtal erbjuds fastanställning på heltid.

En del av personalen är alltid borta av olika orsaker. Om man har för litet personal behövs vikarier hela tiden. De har ofta arbetsavtal med varierande arbetstid eller ramavtal. Tyvärr utnyttjar arbetsgivaren detta genom att anställa vikarier bara för den värsta ruschen, inte för hela arbetspasset.

Fortgående underdimensionering gör att personalen orkar betydligt sämre i arbetet. Det är tungt för den anställda om hen inte vet om hen får utföra sitt arbetspass med en yrkeskunnig kollega. Vikarier som inte fått någon introduktion orsakar extra arbete för de fastanställda.

JHL kräver att personer som är anställda under nollavtal erbjuds fastanställning på heltid. Dessutom måste vikarier anställas för hela arbetspasset. Också den lagenliga introduktionen måste ombesörjas.

Ett gott ledarskap hjälper personalen att orka och förbinda sig vid arbetet. Ledarnas yrkeskompetens måste säkras genom utbildning och stöd för arbetet. Det lönar sig för företagsledningen att dra nytta av förtroendepersonerna. JHL vill vara en samarbetspartner också i utmanande situationer. Kompetenta förtroendepersoner är ledningens arbetspar och partner. Arbetsron bevaras och kunderna lider inte av problemen när problem åtgärdas direkt på arbetsplatsen.

Läs också:

Nollavtal kallas nu varierande arbetstid

Finska vårdare mer belastade i arbetet än sina nordiska kolleger

Man förbereder tråkiga ändringar i lagen om småbarnspedagogik