24.5.2022

Vasa hovrätt dömde Röda Korset för olaga uppsägning av JHL-medlem:Resul Erdal är optimistisk men firar först när domen vunnit laga kraft

Röda Korset i Österbotten erbjöd JHL-medlemmen Resul Erdal ett arbetsavtal på viss tid, men sade aldrig upp hans tillsvidareanställning. Vasa hovrätt ansåg liksom Österbottens tingsrätt att arbetsgivarens förfarande varit lagstridigt.
–  Jag väntar på att få ett slut på ärendet. Rätt ska vara rätt, säger Närpesbon Erdal.

I juni 2017 kallade Röda Korset i Österbotten Resul Erdal till samarbetsförhandlingar. Enheten där Erdal varit fast anställd flyktingshandledare skulle stängas, och arbetsgivaren ställde honom inför ett val: att sägas upp eller jobba ett halvår till på visstidsavtal på en annan enhet.

Erdal undertecknade visstidsavtalet vid ett senare tillfälle, men hans tillsvidareanställning sades aldrig upp. Efteråt började varningsklockorna ringa. Hösten 2017 tog han kontakt med JHL:s regionkontor i Österbotten.

– Han undrade om allt gått rätt till. Jag konstaterade ganska snabbt att så inte var fallet, säger Margot Nyroos, sakkunnig för regional verksamhet.

Motiivi skrev om fallet i mars 2021. Svenska Yle publicerade två artiklar som berörde ämnet den 6 juni 2022. Du kan läsa Svenska Yles artiklar här och här.

FRK borde ha vetat bättre

Österbottens tingsrätt ansåg att det inte har funnits ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker att avsluta det tills vidare gällande arbetsavtalet då det inom organisationen fanns arbetsuppgifter som var lämpliga för Erdal.

Dessutom hade samarbetsförhandlingarna med medlemmen inte i sin helhet genomförts i enlighet med samarbetslagens åttonde kapitel.

”FRK har under åren och speciellt år 2017 hållit ett flertal samarbetsförhandlingar och borde därför vara väl förtrogna med förfarandet”, konstaterade tingsrätten i sin dom den 15 januari 2021.

Vasa hovrätt ansåg att Röda Korset av oaktsamhet förfarit i strid med samarbetslagen. Resul Erdal borde ha fått riktiga uppgifter om sin juridiska ställning och sina rättigheter vid förhandlingar i juli 2017.

Vasa hovrätt ansåg liksom tingsrätten att arbetsgivaren gjort sig skyldig till olaga uppsägning. Hovrätten tog också i sin dom fasta på att den arbetsrättsliga regleringen som avses skydda arbetstagaren minskar utrymmet för överenskommelser mellan avtalsparterna.  

”FRK har av oaktsamhet förfarit i strid med samarbetslagen då man vid förhandlingarna i juli 2017 inte gett Erdal riktiga uppgifter om hans juridiska ställning och rättigheter, och då FRK underlåtit att föra samarbetsförhandlingar innan man avslutat Erdals arbetsförhållande 31.12.2017”, skriver Vasa hovrätt i sin dom den 11 maj 2022.

Läs mer: Tingsrätten dömde Röda Korset för olaglig uppsägning av JHL-medlem

Tings- och hovrätten nästan eniga

Tingsrätten ålade Röda Korsets svenska distrikt i Österbotten att betala sammanlagt cirka 35 000 euro i ersättningar. I summan ingick rättegångskostnader, ersättning för olaga uppsägning samt gottgörelse för att arbetsgivaren inte till alla delar följt samarbetslagen.   

Tingsrätten beslutade att cirka 8 000 euro skulle betalas i gottgörelse till Erdal. Hovrätten sänkte summan till 5 000 euro jämte räntor. I övrigt ändrades inte tingsrättens dom.

–  Arbetsgivaren försökte ta en genväg i samband med uppsägnings- och samarbetsförfarandet.Tarja Terävä, jurist

Röda Korsets svenska distrikt i Österbotten ålades därtill att betala Resul Erdals rättegångskostnader i hovrätten på 5 953 euro jämte laga dröjsmålsränta.

JHL:s jurist Tarja Terävä är nöjd med hovrättens beslut, som gav JHL rätt på alla centrala punkter.

–  Arbetsgivaren försökte ta en genväg i samband med uppsägnings- och samarbetsförfarandet. Processen borde ha följt ett visst schema och Erdal borde ha fått exakta och korrekta uppgifter om sina rättigheter. Det fanns goda grunder att bestrida uppsägningen, säger Terävä.

Läs mer: Väntat beslut från arbetsdomstolen: Fem JHL-anslutna brandmän får sammanlagt en halv miljon i lönefordringar

Fått bra stöd från JHL

Beslutet känns bra också för Resul Erdal själv.

–  Tingsrättens beslut var bättre för oss, men jag bryr mig inte så mycket om ersättningens storlek. Det viktigaste är att det kommer fram att arbetsgivaren gjort fel, så de inte upprepar sina misstag.

Resul Erdal ger arbetstagare rådet att alltid kontakta facket innan de skriver på ett avtal. Då kan det som hände honom inte upprepas.

Arbetstvisten och domstolsprocessen har funnits i hans tankar mer eller mindre konstant under de senaste fem åren.

–  Det har tagit på psyket och min allmänna hälsa. Mitt tålamod har prövats hårt och jag har gått miste om många kompisar på vägen, säger Erdal.

– Mitt tålamod har prövats hårt och jag har gått miste om många kompisar på vägen.Resul Erdal, JHL-medlem

Erdal säger att han fått bra stöd från JHL under hela processen och riktar ett speciellt stort tack till Margot Nyroos på Österbottens regionkontor. Han misstänker ändå att han fört ärendet vidare även utan fackets stöd i ryggen.

–  Rätt ska vara rätt. Som anställd tror man ju att man ska kunna lita på sin arbetsgivare, speciellt i ett EU-land. Jag kunde inte föreställa mig att något sådant här skulle hända i Finland, säger Erdal.

Erdal kommer att fira att rättvisa skipats – men först när domen vunnit laga kraft. Motparten kan ansöka om besvärstillstånd till högsta domstolen fram till den 11 juli 2022.

Artikeln har kompletterats med länkar till Yles artiklar 6.6.2022 kl. 11.36.