31.8.2022

Päivi Niemi-Laine: Ökad lönetransparens är ytterst viktigt för jämställdheten

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

Det är en stor besvikelse att regeringen har avbrutit beredningen av lagändringen som hade ökat lönetransparensen. Utan en lagändring kan vi inte ta tag i löneskillnaderna mellan könen, skriver fackförbundet JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Jämställdhetsminister Thomas Blomqvist (SFP) har meddelat att Finlands regering har avbrutit beredningen av en lagändring som skulle ha ökat lönetransparensen. Detta trots att lagändringen redan hade avtalats om i regeringsförhandlingarna. Det är synnerligen besynnerligt att regeringspartierna inte har lyckats nå enighet om innehållet i en så viktig lagproposition.

Läs mer: Förtroendemän och anställda föreslås få bättre tillgång till information: Avlägsnas lönediskriminering eller är personlig preferens viktigare än kompetens?

Jag är besviken över beslutet, och hoppas att regeringen ännu kommer att överväga att gå vidare med propositionen. Arbetsgruppen som leddes av social- och hälsovårdsministeriet hade berett ärendet omsorgsfullt.

Lönejämställdhet är ett rött skynke

Jämställdhet är en brett accepterad värdering i Finland. Detta till trots är lönejämställdhet ett rött skynke i synnerhet för arbetsgivarna, som inte vill acceptera effektiva redskap för att främja den.

Flera människorättsorgan har noterat lönejämställdhetens sega framsteg i Finland.

Vi kan inte ta tag i ogrundade löneskillnader mellan könen om vi inte ökar lönetransparensen. Flera av de organ som övervakar verkställandet av FN:s och Europarådets människorättsavtal har noterat lönejämställdhetens sega framsteg i Finland. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är i genomsnitt 14,1 % i EU-länder, medan den i Finland är 16,6 % (Eurostat 2019). Kvinnans euro är med andra ord knappa 84 cent hos oss.

Läs mer: Päivi Niemi-Laine: Vi bör jobba för jämställda löner på allvar

Europa har siktet på transparens

I EU bereds för närvarande ett lönetransparensdirektiv, vars syfte är att stärka bestämmelserna gällande lönejämställdhet. Bindande åtgärder för att öka lönetransparensen har varit en av Europeiska kommissionens viktigaste målsättningar.

Det är lättare att notera lönediskriminering när vi har tillgång till information om lönenivåerna.

Att minska löne- och pensionsskillnaderna mellan könen är ett av målen i kommissionens jämställdhetsstrategi för 2020–2025. Det är lättare att notera löneskillnader och lönediskriminering när vi har tillgång till information om lönenivåerna.

God praxis är att alla ska betalas lika lön för lika och likvärdigt arbete oavsett kön. Lönetransparens ökar möjligheterna att påverka den egna lönen, tryggar en rättvis löneutveckling för alla och minskar löneskillnaderna mellan könen.